WAŻNE!
Monitoring patentów
Monitoring znaków towarowych

Licencja na znak towarowy,
patent i inne

Patent, prawo ochronne na znak towarowy lub na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego dają Państwu wyłączne prawo m.in. do korzystania i rozporządzania wyżej wymienionymi przedmiotami własności przemysłowej. Mogą Państwo oczywiście upoważnić inne osoby do produkowania lub sprzedaży Państwa wynalazku lub jego części za odpłatnością. Licencja umożliwia Państwu zarabianie na swoim pomyśle bez samodzielnego ponoszenia dużych nakładów. Analogiczna sytuacja dotyczy innych przedmiotów własności intelektualnej.

Udzielanie/korzystanie z licencji

Jeśli chcą Państwo przyznać innej osobie pełną lub częściową licencję związaną z Państwa prawem wyłącznym, muszą Państwo (jako licencjodawca) podpisać z licencjobiorcą umowę licencyjną. Tworząc umowę licencyjną, należy pamiętać o kilku sprawach. Przede wszystkim o obszarze, jakiego licencja dotyczy oraz czy licencja ma charakter wyłączny czy niewyłączny, a po drugie – o opłatach związanych z udzieleniem licencji. Obejmują one:

  1. kwotę, jaką licencjobiorca zapłaci Państwu przy podpisaniu umowy licencyjnej; w kwocie tej znajdują odzwierciedlenie koszty poniesione przez Państwa na dokonanie wynalazku i uzyskanie ochrony;
  2. opłatę licencyjną – średnio wynosi ona ok. 5% wartości lub ceny produktu;
  3. minimalną roczną opłatę licencyjną.

Ważne jest także ustalenie opłat licencyjnych dla terytoriów nieobjętych prawem wyłącznym, którego dotyczy umowa licencyjna. Należy także określić warunki wypowiedzenia umowy i wzajemną relację prawną licencjobiorcy i licencjodawcy po wygaśnięciu umowy. W końcu – w przypadku patentu – ważne jest, aby uregulować w umowie licencyjnej kwestie dalszego rozwijania wynalazku objętego patentem.

A oto inne postanowienia umowne istotne przy tworzeniu umowy licencyjnej:

Standardy jakości

Obowiązek przestrzegania przez licencjobiorcę standardów jakości lub innych zaleceń licencjodawcy

Środki przeciwko naruszeniu

Obowiązek podjęcia przez licencjodawcę odpowiednich działań w przypadku naruszeń prawa wyłącznego lub prób jego unieważnienia; określenie roli licencjobiorcy w takich przypadkach.

Obowiązek zachowania poufności

Dopuszczalność dalszych licencji (sublicencji)

Wpis w rejestrze

W ustawodawstwach wielu krajów z faktu wpisania (lub nie) licencji do rejestru prowadzonego przez organ udzielający praw wyłącznych wynikają konsekwencje prawne. Wpis licencji do rejestru generalnie leży w interesie licencjobiorcy.