Domeny internetowe

Kancelaria AOMB posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z domenami internetowymi. W zakresie swoich usług oferujemy doradztwo i wsparcie we wszelkich sprawach związanych z domenami jak np.: odzyskiwanie domen spory związane z domenami. Oferujemy również nasze wsparcie w sytuacji, w której potrzebujecie Państwo pomocy w negocjacjach, jak również wówczas, gdy potrzebne jest zastępstwo prawne w sporach toczonych przed sądami arbitrażowymi lub powszechnymi.

Obserwacja rejestracji domen internetowych

Kancelaria AOMB prowadzi także obserwację rejestrowanych domen internetowych. Usługa polega na monitoringu rejestracji oznaczeń dokonywanych w przypadku domen internetowych, które mogą okazać się identyczne w stosunku do Państwa znaku towarowego, firmy lub mogą naruszać inne prawa, w konsekwencji powodując zawłaszczenie oznaczenia, które należy do Państwa. Taka obserwacja pozwala na zwiększoną ochronę posiadanego prawa, poprzez możliwość eliminowania z obrotu i odzyskiwania domen internetowych. W ten sposób możliwa jest także analiza działań konkurencji operującej na identycznym lub zbliżonym rynku. W sytuacji, gdy pojawia się kwestionowana rejestracja domeny, kontaktujemy się z Państwem w celu uzgodnienia potencjalnych kroków prawnych.

Spory domenowe – pytania i odpowiedzi

 • Jedną z najskuteczniejszych form ochrony własnej domeny jest zastrzeżenie jej elementów odróżniających jako znaku towarowego. Jeżeli chcesz chronić domenę w Polsce, możesz tego dokonać m.in. w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) lub w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Uprawniony do znaku towarowego, zbieżnego z nazwą domeny może zabronić innym podmiotom wykorzystywania podobnej domeny, która mogłaby prowadzić do naruszenia praw uprawnionego do znaku towarowego. Najczęściej dzieje się to wtedy, jeżeli podobieństwo domeny do zarejestrowanego znaku towarowego może wprowadzić w błąd przeciętnego użytkownika. Ochrona domeny jako znaku towarowego zapewnia również możliwość dochodzenia roszczeń od osób, które naruszają to prawo np. poprzez podszywanie się pod uprawnionego do znaku towarowego.

 • Spory domenowe można rozstrzygać na drodze pozasądowej jak i sądowej. W tym drugim przypadku mamy do dyspozycji sądy powszechne jaki sądy arbitrażowe. Jeżeli w drodze pozasądowej strony nie rozwiążą tej kwestii naruszenia to stronom pozostaje skorzystanie z sądów powszechnych lub alternatywnych metod rozwiązania sporu.

  Postępowanie w sądzie powszechnym inicjuje wniesienie pozwu do sądu właściwego z uwagi na rodzaj naruszenia, czy adres lub siedzibę stron.

  Prócz postępowania w sądzie powszechnym można skorzystać z arbitrażu czy mediacji. Postępowanie arbitrażowe najczęściej rozpoczyna zapis na sąd polubowny, dokonywany przez obie strony sporu. Następnie powód wnosi pozew do sądu polubownego. W odniesieniem do domen, w domenie „.pl” najczęściej spotyka się postępowanie prowadzone przez Sąd Polubowny ds. Domen Internetowej prowadzony przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Innym sądem polubownym, który może rozstrzygnąć tę kwestię jest Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

  W przypadku domeny z końcówką „.eu” właściwym sądem do rozpatrzenia sporów dotyczących takich domen byłoby Centrum ADR do Rozstrzygania Sporów o Domeny .eu przy Sądzie Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej. W odniesieniu zaś do sporów dotyczących domen z końcówkami „.com”, „.net” oraz „.org”, właściwym organem byłoby Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO.

 • Odzyskanie domeny zależy od tego, z jakiego powodu została utracona. Na początku należy sprawdzić, czy nie została wygaszona z powodu braku opłaty, przeniesiona do innego rejestratora bez zgody dotychczasowego. Jeżeli tego typu okoliczności nie wystąpiły, a nowym abonentem domeny jest inna osoba, to zawsze dobrze jest się najpierw z tą osobą skontaktować. Jeżeli mimo tego nowy abonent domeny nie będzie zainteresowany, to trzeba podjąć działania inne niż polubowne.

  To jakie są szanse odzyskania domeny zależy od tego jakimi prawami dysponuje wcześniejszy abonent. Najsilniejszym jest prawo do znaku towarowego, ale również wpływ może mieć prawo autorskie, prawo do firmy lub pierwszeństwo w używaniu danego oznaczenia. Należy podkreślić, że jakkolwiek odzyskanie domeny nie jest proste, tak w sytuacji dysponowania prawem do znaku towarowego, który znajduje odzwierciedlenie w nazwie domeny istotnie ułatwia postępowanie.

 • Żaden polski akt prawny nie definiuje pojęcia rejestracji domeny w złej wierze. Niemniej najczęściej spotykany jest pogląd, że rejestracja domeny w złej wierze to taka, która narusza prawa innych podmiotów do tej samej lub podobnej nazwy domeny. Może mieć na celu np. wykorzystanie renomy innego podmiotu, blokowanie jego działalności internetowej, odkupienie domeny za wygórowaną cenę, dezinformację użytkowników internetu lub wprowadzenie w błąd co do źródła pochodzenia usług czy produktów oferowanych pod daną domeną. Powodem rejestracji domeny w złej wierze może być też próba wyłudzenia danych lub czerpanie korzyści z oszustwa poprzez podszywanie się pod nazwę podmiotu budzącego zaufanie.

 • Domena może naruszać prawa własności innego podmiotu, jeśli jej nazwa jest taka sama lub podobna do zastrzeżonego znaku towarowego oraz zostaną spełnione inne przesłanki właściwe do naruszenia znaku towarowego. Do takiego naruszenia może dojść np. sytuacji, gdy taka domena jest używana w tej samej lub pokrewnej branży lub dziedzinie, dla której zarejestrowany został znak towarowy. Właściciel zastrzeżonego znaku towarowego może także dochodzić swoich praw, również w innych sytuacjach, np. gdy została zarejestrowana w złej wierze (tzw. piractwo domenowe), w sytuacjach nazwanych cybersquatting lub typosquatting.