Wzór użytkowy

„Prosty” wynalazek – nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci – może być chroniony w Polsce jako wzór użytkowy. W przypadku prawa ochronnego na wzór użytkowy postępowanie przed Urzędem Patentowym jest uproszczone w porównaniu z patentem na wynalazek, zaś maksymalny okres ochrony wynosi 10 lat od daty zgłoszenia. Prawidłowe zgłoszenie wzoru użytkowego do ochrony w Polsce powoduje powstanie prawa pierwszeństwa, na podstawie którego można ubiegać się o ochronę patentową tego rozwiązania w innych krajach, a także przed Europejskim Urzędem Patentowym.

Co możemy dla Ciebie zrobić w tym zakresie:

Badanie zdolności do uzyskania ochrony wzoru użytkowego (tj. nowości i poziomu wynalazczego) – wraz z raportem i komentarzem rzecznika

Przygotowanie opisu wzory użytkowgo na podstawie materiałów oraz rysunków od Twórców

Zgłaszanie wzoru użytkowego do UPRP

Przygotowanie i złożenie odpowiedzi przed Urzędem

Wnoszenie oraz monitorowanie czasu na wniesienie opłat za ochronę

 Odnotowanie zmian w rejestrze

Złożenie wniosku o przedłużenie terminu

 Przejęcie pełnomocnictwa

Złożenie sprzeciwu

Złożenie wniosku o unieważnienie

FAQ – Ochrona, zgłaszanie, zastrzerzenie wzoru użytkowego

  • Wzór użytkowy zapewnia wyłączne prawo do korzystania z zastrzeżonego rozwiązania w sposób zarobkowy lub zawodowy. Umożliwia też dochodzenie roszczeń od osób naruszających prawo ochronne, np. poprzez naśladownictwo lub kopiowanie wzoru użytkowego. Wzór użytkowy zwiększa również atrakcyjność i konkurencyjność produktu na rynku, ponieważ świadczy o jego innowacyjności i użyteczności. Ponadto ułatwia uzyskanie finansowania lub nawiązanie współpracy z innymi podmiotami zainteresowanymi wykorzystaniem wzoru użytkowego.

  • Aby chronić wzór użytkowy należy dokonać zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP, które zawiera: podanie, opis, zastrzeżenia ochronne, streszczenie i rysunek wzoru użytkowego oraz wnieść opłatę zgłoszeniową. Urząd Patentowy sprawdza, czy zgłoszenie spełnia wymogi formalne i merytoryczne, nowość i możliwość przemysłowego zastosowania wzoru użytkowego. Zgłaszane rozwiązanie nie może być też identyczne ze wzorem użytkowym zarejestrowanym już przez inny podmiot.

  • Zgłoszenie wzoru użytkowego można złożyć do Urzędu Patentowego RP osobiście, za pośrednictwem poczty, za pomocą telefaksu lub elektronicznie przez PUEUP. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć komplet dokumentów, tj. podanie, rysunek, opis oraz skrót opisu wzoru użytkowego, zastrzeżenie ochronne oraz ewentualnie pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. W uzasadnionych przypadkach wymaga się również dowodu pierwszeństwa i oświadczenia zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa.

  • Prawo ochronne na wzór użytkowy może trwać maksymalnie 10 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP, pod warunkiem jego przedłużania odpowiednio przed upływem 3, 5 i 8 lat od tej daty. Utrzymanie ochrony nie będzie możliwe, jeśli doszłoby do unieważnienia wzoru użytkowego na podstawie decyzji wydanej po przeprowadzonym postępowaniu.

  • Zastrzeżenie wzoru użytkowego wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat za zgłoszenie i utrzymanie prawa ochronnego przez kolejne okresy. Zgłoszenie pojedynczego wzoru użytkowego osobiście lub listownie kosztuje 550 zł, a elektronicznie 500 zł. Do tego należy doliczyć 25 zł za każdą stronę opisu i innych dokumentów wymaganych przy rejestracji. W przypadku oświadczenia korzystania z pierwszeństwa pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 zł. Za pierwszy okres ochrony, który trwa 3 lata, trzeba zapłacić 250 zł. Za 4 i 5 rok opłata wynosi 300 zł, a za 6,7 i 8 – 900 zł. Czwarty okres ochronny, przypadający na 9 i 10 rok jest objęty opłatą w wysokości 1000 zł.

  • Wzór użytkowy to rozwiązanie techniczne, które jest nowe i nadaje się do zastosowania w przemyśle. Wzór użytkowy musi mieć trwałą postać i określony kształt lub budowę. Nie mogą być wzorami użytkowymi rozwiązania, które nie mają tych cech lub które są niezgodne z prawem lub moralnością. Prawo ochronne nie może być też udzielone na substancje płynne, sposoby wytwarzania produktu, algorytmy czy metody matematyczne. Wzór użytkowy musi bowiem być określony przestrzennie i mieć cechy fizyczne, umożliwiające przedstawienie jego kształtu lub konstrukcji.

  • Wzór użytkowy może dotyczyć przedmiotu o trwałej postaci, który ma określony kształt i budowę oraz jest nowy i ma charakter techniczny. Może funkcjonować samodzielnie lub być rozwiązaniem składającym się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci.