Zastrzeżony znak towarowy – rejestracja

Znaki towarowe zapewniają zdolność odróżniania Państwa produktu lub usługi na rynku. Są one najczęściej kombinacjami słów, liter, kolorów, cyfr, grafik, opakowania, sloganu lub kształtu produktu. Kojarząc znak towarowy z Państwa towarem lub usługą, konsumenci wiedzą, od kogo nabywają towar lub usługę i jakiej jakości mogą się spodziewać.

Dobrymi przykładami są Coca-Cola, Mercedes i Nike: znaki towarowe, które zapewniają, że produkt odróżnia się na rynku. Znak towarowy posiada nie tylko funkcje odróżniającą, ale także gwarancyjną i reklamową. Państwa klienci rozpoznają Państwa firmę i produkty głównie przez Państwa znak, logo, kolor lub kształt opakowań. Muszą one oczywiście pozostać wyłącznie Państwa. Chroniąc swój znak towarowy, mogą Państwo zapobiec czerpaniu korzyści lub nadużywaniu Państwa nazwy i reputacji przez konkurentów.

Wymagania

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, jeżeli nadaje się ono do odróżnienia towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego przedsiębiorstwa oraz jest możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. W momencie zgłaszania do rejestracji oznaczenie takie nie musi być nowe (np. zgłaszający mógł używać go już wcześniej na rynku). Mają także zastosowanie szczegółowe przepisy zapobiegające podobieństwu zgłaszanego znaku do znaków już wcześniej zarejestrowanych lub zgłoszonych oraz użycia w zgłaszanym znaku pewnych specjalnych symboli (np. godło lub flaga Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw, symbole religijne itp.).

Procedura rejestracji i sprzeciwu

Jeśli Państwa znak spełnia wszystkie wymagania, informacja o zgłoszeniu znaku zostanie opublikowana. Każdy może wówczas zapoznać się z Państwa zgłoszeniem i Państwa znakiem. W wielu krajach, w tym w Polsce, możliwe jest zgłaszanie zastrzeżeń wobec rejestracji znaku jeszcze przed udzieleniem ochrony. Etap ten nazywa się procedurą sprzeciwową. Posiadacze wcześniejszych znaków, a także inne osoby których prawa zostały naruszone, mogą wówczas wnieść sprzeciw wobec rejestracji nowego znaku w określonym terminie.

W ten sposób można uniknąć późniejszych sporów sądowych. Urząd kompetentny w sprawach znaków towarowych (w Polsce – Urząd Patentowy RP) zdecyduje, czy sprzeciw jest skuteczny. Jeśli nie wniesiono sprzeciwów lub okazały się one nieskuteczne, Państwa znak zostanie objęty prawem ochronnym, co odnotuje się w odpowiednim rejestrze. Ochrona Państwa znaku jest ważna na czas nieokreślony, jednak w większości państw trzeba ją odnawiać co 10 lat. Ponadto, aby ochrona nie wygasła, znak towarowy musi być używany.

Co możemy dla Ciebie zrobić w tym zakresie:

Badanie podobieństwa i zdolności rejestracyjnej znaku towarowego

Zgłoszenie i rejestracja znaku towarowego – krajowego (UPRP), wspólnotowego (EUIPO), międzynarodowego (WIPO) oraz zagranicznego we współpracy z lokalnymi pełnomocnikami

 Monitorowanie oraz wnoszenie opłat za ochronę

 Odnotowanie zmian w rejestrze

Przejęcie pełnomocnictwa

Złożenie wniosków m.in o unieważnienie znaku towarowego

Zgłoszenie sprzeciwu oraz przygotowanie listów ostrzegawczych

Przygotowanie odpowiedzi na odmowę uznania skutków rejestracji międzynarodowej (system madrycki)

Pomoc w postępowaniu celnym oraz ochrona znaków towarowych na granicy

Obsługa transakcji związanych z obrotem prawami – m.in. przeniesienie praw (cesja), udzielenie licencji 

Q&A

 • Żeby zastrzec znak towarowy, należy złożyć wypełniony wniosek w odpowiednim Urzędzie Patentowym lub przesłać go pocztą albo przez internet. W formularzu należy dokładnie przedstawić i opisać znak towarowy, aby możliwe było wykazanie go w rejestrze. Zastrzeżenie znaku towarowego wiąże się też z koniecznością uiszczenia opłaty, której wysokość zależy od ilości klas towarowych, w których mieści się wykaz oznaczenia.

 • Zgłoszenie znaku towarowego polega na złożeniu wypełnionego formularza w Urzędzie Patentowym osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Czynność tę można również dokonać przez internet lub wysyłając formularz pocztą. Do wniosku należy dołączyć komplet wymaganych dokumentów, takich jak fotografie lub rysunki przedstawiające znak, dowód uiszczenia opłaty oraz dowód pierwszeństwa i pełnomocnictwo, jeśli jest wymagane.

  Przed dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego warto wykonać badanie czystości rejestrowej oznaczeń, które ma na celu sprawdzenie czy w rejestrach nie istnieją podobne oznaczenia do naszego i tym samym czy znak nie będzie naruszał wcześniejszych rejestracji.

 • Rejestracja znaku towarowego przebiega w kilku etapach. Pierwszym jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z kompletem niezbędnych dokumentów. Następnie urząd weryfikuje zgłoszenie i sprawdza, czy oznaczenie spełnia warunki objęcia ochroną. Po zatwierdzeniu dokumentów następuje okres sprzeciwowy, w którym uprawnione podmioty mogą sprzeciwić się rejestracji znaku w oparciu o posiadane wcześniejsze znaki. Jeśli do tego nie dojdzie, procedura kończy się zastrzeżeniem oznaczenia.
 • Uprawnionymi do rejestracji znaku towarowego są osoby fizyczne, przedsiębiorcy, fundacje czy Skarb Państwa. Zastrzec można indywidualny znak towarowy, wówczas prawo ochrony przysługuje tylko jednej osobie. W przypadku wspólnego prawa ochronnego, uprawnienia do korzystania ze znaku nabywają podmioty wskazane we wniosku. Do wniosku należy również dołączyć regulamin wraz z warunkami używania zastrzeżonego oznaczenia.

 • Zastrzeżenie znaku towarowego oznacza prawo do wyłącznego posługiwania się oznaczeniem przez uprawnioną osobę lub podmioty. Rejestracja oznacza również możliwość czerpania korzyści zarobkowych ze znaku towarowego i upoważnia do udzielenia licencji do korzystania ze znaku osobom trzecim. Jednym z przywilejów jest także prawo do stosowania symbolu R w kółeczku przy zastrzeżonym znaku towarowym. W ten sposób informujemy inne podmioty, że znak jest chroniony świadectwem rejestracji.

 • Zarejestrowanie znaku towarowego polega na złożeniu w Urzędzie Patentowym wniosku wraz z kompletem dokumentów. Możesz to zrobić osobiście lub zdalnie za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP. Zgłoszenia możesz dokonać również przez pełnomocnika i zlecić to zadanie rzecznikowi patentowemu lub firmie specjalizującej się w tego typu usługach.

  Rejestracja znaku towarowego w Polsce przebiega dwuetapowo.

  Pierwszym etapem jest zgłoszenie. Polega ono na złożeniu wniosku do Urzędu, w którym zawarte będą dane zgłaszającego, forma znaku (np. słowna, słowno-graficzna, graficzna), klasyfikacja nicejska z dobranym wykazem towarów i usług. Dodatkowo należy uiścić opłatę od zgłoszenia (maksymalnie miesiąc od daty zgłoszenia) oraz opłatę skarbową od pełnomocnictwa, jeżeli rejestrację znaku zleciliśmy rzecznikowi patentowemu.

  Drugim etapem jest rejestracja. Znak po zgłoszeniu przechodzi badanie Urzędu, w którym sprawdza on czy znak spełnia wymogi oraz czy nie ma braków w złożonym wniosku. Następnie znak wchodzi w 3-miesięczny okres sprzeciwowy, w którym inne podmioty mogą składać zastrzeżenia do rejestracji. Jeżeli nie wpłyną żadne opozycje Urząd przesyła decyzję warunkową, a po jej opłaceniu przesyła świadectwo rejestracji.

  Przed dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego warto również wykonać badanie czystości rejestrowej oznaczeń, które ma na celu zbadanie czy nie występuje podobne oznaczenie do naszego i czy znak nie będzie naruszał wcześniejszych rejestracji.

 • Zastrzeżenie znaku towarowego w UE przebiega dosyć podobnie jak w przypadku rejestracji dokonywanej w kraju. Różnica polega na tym, że w przypadku zgłoszenia znaku UE rejestracja jest jednoetapowa. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, w skrócie EUIPO. W ciągu miesiąca od zgłoszenia trzeba też uiścić opłatę urzędową, a w razie nieprawidłowości we wniosku, wyznacza się 2 miesiące na jego korektę. Po zatwierdzeniu dokumenty zostają przetłumaczone na wszystkie języki państw członkowskich. Następnym etapem jest 3-miesięczny okres sprzeciwowy i jeśli przebiegnie pozytywnie, następuje rejestracja znaku towarowego UE.

  Należy również pamiętać, że od 1 stycznia 2021 r., ze względu na Brexit, Wielka Brytania nie należy już do Unii Europejskiej. W związku z tym, jeżeli chcemy chronić znak towarowy na tym terytorium konieczne jest dokonanie zgłoszenia krajowego bezpośrednio w tym kraju.

 • Zgłoszenia międzynarodowe mogą być dokonywane w dwojaki sposób: poprzez lokalnego rzecznika lub za pomocą Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Warunkiem ubiegania się o rejestracji międzynarodową jest posiadanie wcześniejszego zgłoszenie lub rejestracji znaku np. polskiego czy unijnego i na ich podstawie należy dokonać rozszerzenia ochrony na poszczególne kraje.

  Ubiegając się o zastrzeżenie międzynarodowego znaku towarowego zgłoszenie powinno zawierać m.in.: znak, wykaz towarów i usług, które mają być objęte ochroną, będące sklasyfikowane zgodnie z międzynarodową kwalifikacją towarów i usług (klasyfikacja nicejska). Wykaz towarów może być np. węższy niż w bazowej rejestracji. Po dokonaniu zgłoszenia, WIPO przesyła je do poszczególnych krajów wskazanych we wniosku, gdzie są one – co do zasady – rozpatrywane na tej samej zasadzie jak zgłoszenia krajowe. Przy czym w wypadku odmowy zazwyczaj konieczne jest skorzystanie z usług lokalnego pełnomocnika. Jeżeli natomiast nie będzie żadnych przeciwskazań do rejestracji, oznaczenie wchodzi w okres sprzeciwowy (w każdej destynacji jest to element obowiązkowy). Po nim następuje rejestracja znaku – długość tego procesu zależy od każdego kraju indywidualnie, aczkolwiek zazwyczaj trwa to od 9 do 18 miesięcy.

  Opłaty urzędowe zgłoszenia międzynarodowego w WIPO podawane są w walucie CHF.

  Opłata urzędowa od wniosku za konwersję rejestracji przez UPRP to 600 PLN, a przez EUIPO 300 EUR.

 • Cała procedura rejestracji znaku towarowego w Polsce trwa ok. 6-8 miesięcy. W przypadku zastrzeżenia znaku w UE proces przebiega nieco krócej i może się zakończyć po ok. 6 miesiącach. Czas ten może się wydłużyć, jeśli dojdzie do komplikacji, takich jak złożony sprzeciw od rejestracji, błędy formalne w zgłoszeniu czy dostarczenie niekompletnych dokumentów.

 • Zastrzeżenie pierwszeństwa polega na tym, że jeżeli w ciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia znaku np. w Polsce, zgłosimy go również w innym kraju, jako datę zgłoszenia w tym kraju, możemy przyjąć datę zgłoszenia znaku w Polsce, nawet jeżeli znak za granicą zostanie zgłoszony dopiero np. po 5 miesiącach. Innymi słowy zgłaszający znak np. w Polsce może rozszerzyć swoją ochronę do pół roku od daty zgłoszenia bazowego na inne kraje np. USA czy Chiny, zachowując przy tym datę pierwszego zgłoszenia. Z kolei pierwszeństwo wystawowe to procedura, w której zgłaszający znak towarowy może zastrzec znak z datą „wsteczną” w ciągu 6 miesięcy od daty wystawienia towaru oznaczonego tym znakiem w Polsce lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej.

  Wymaganym dokumenty różnią się w zależności od Państwa, niemniej jednak obowiązkowo do procedury potrzebne są:

  • – Kopia dokumentu potwierdzający pierwotne zgłoszenie, które chcemy rozszerzyć,
  • – Tłumaczenie zgłoszenia na język urzędowy kraju, w którym chcemy dokonać zgłoszenia.