Konkurs na pracę dyplomową

Już od 2016 roku AOMB Polska we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, UWRC oraz AIPEX European Connected, ma zaszczyt i ogromną przyjemność współorganizować, cieszący się znacznym zainteresowaniem, Konkurs na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy, w trzech kategoriach, dla prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.
Komisja Konkursowa, przy ocenie zgłoszonych prac, bierze przede wszystkim pod uwagę:
Istotność podjętego zagadnienia, korzyści ekonomiczne z tego wynikające:
– Jak bardzo rozwiązanie opisane w pracy zmienia dotychczasowy stan techniki i wiedzy?
– Czy wynik pracy poprawia dotychczasową efektywność rozwiązań czy też proponuje nowe rozwiązanie, które do tej pory nie było zastosowane?
– Jakie będą korzyści ekonomiczne i/lub społeczne z przyszłego wdrożenia?
Poziom zaawansowania rozwiązania opisanego w pracy i możliwość zastosowania wyników w praktyce:
– Jakie są obecnie dostępne rozwiązania opisywanego problemu?
– Czy do wdrożenia trzeba przeprowadzić wiele badań i analiz, czy też wyniki pracy są gotowe do zastosowania w praktyce?
– Uzyskane patenty lub dokonane zgłoszenia patentowe, ewentualnie planowane zgłoszenia.
W IV edycji Konkursu, która odbyła się w 2019 roku, fundatorem nagród głównych była nasza Kancelaria, wyróżnień – Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej Uniwersytetu Warszawskiego Pan prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, zaś fundatorem nagrody specjalnej – UWRC Sp. z o.o.

Przyznane zostały nagrody oraz wyróżnienia w następujących kategoriach:

Praca doktorska

Nagroda główna (5 000 zł)

Maciej Ratyński (Wydział Chemii), za pracę doktorską pt. „Wyznaczenie parametrów elektrochemicznych nowych elektrod krzemowo-litowych”.

Wyróżnienie (1 000 zł)
Marta Fiedoruk-Pogrebniak (Wydział Chemii), za pracę doktorską pt. „Przepływowe detektory optoelektroniczne do oznaczania jonów fosforanowych i ich zastosowania analityczne”.

Wyróżnienie (1 000 zł)
Pamela Krug (Wydział Chemii), za pracę doktorską pt. „Otrzymywanie, charakterystyka fizykochemiczna i ocena aktywności przeciwnowotworowej nanocząstek selenu i telluru modyfikowanych sulforafanem”.

Wyróżnienie (1 000 zł)
Grzegorz Szczepaniak (Wydział Chemii), za pracę doktorską pt. „Izocyjanki jako zmiatacze metali”.

Praca magisterska

Nagroda główna (4 000 zł)

Izabela Lewińska (Wydział Chemii), za pracę magisterską pt. „Oznaczanie kreatyniny metodami optycznymi w próbkach o znaczeniu klinicznym”.

Wyróżnienia (1 000 zł)
Agnieszka Jędrych (Wydział Fizyki), za pracę pracę magisterską pt. „Monometaliczne, bimetaliczne oraz domieszkowane nanocząstki metali szlachetnych jako biokompatybilne platformy do transportu substancji biologicznie”.

Wyróżnienia (1 000 zł)
Karolina Łempicka (Wydział Fizyki), za pracę pracę magisterską pt. „Rezonansowy efekt Faradaya w mikrownękach dielektrycznych z warstwami organicznymi aktywnymi magnetooptycznie”.

Praca inżynierska/licencjacka:

Nagroda główna (3 000 zł)

Matylda Izert (Wydział Chemii), za pracę dyplomową pt. „Charakteryzacja wiązania RNA przez białko IFIT5 dla rozwoju zastosowań biotechnologicznych”.

Wyróżnienie (1 000 zł)
Jakub Piątkowski (Wydział Chemii), za pracę dyplomową pt. „Wymiana ligandów jodkowych w rutenowych kompleksach metatezy alkenów zawierających czwartorzędowe ugrupowanie amoniowe”.

Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać nagrody specjalnej w postaci roku darmowej preinkubacji w UWRC Sp. z o.o.

Uroczysta Gala wręczenia nagród laureatom, odbyła się 28 stycznia 2020 r. w Auli 00.142 budynku Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. S. Banacha 2C.
Poza konkursem, prezes AOMB Polska dr Jakub Sielewiesiuk dodatkowo wyraził swoje uznanie i złożył autorce doktoratu o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym i wdrożeniowym, p. Maciejowi Ratyńskiemu, zaproszenie na najbliższe spotkanie AIPEX (czyli europejskiego aliansu niezależnych kancelarii patentowych).
Ubiegłe lata
Laureaci roku 2018:
– Praca doktorska
Nagroda główna (5 000 zł) – Olga Bemowska – Kałabun (Wydział Biologii), za pracę doktorską pt. „Fenotypowe i genetyczne badania zmian mikro ewolucyjnych w populacjach Geranium robertianum (Geraniaceae)”.
Wyróżnienie (2 000 zł)
Magdalena Łuniewska (Wydział Psychologii),
za pracę doktorską pt. „Rozmiar i organizacja słownika umysłowego u dzieci o typowym rozwoju językowym i u dzieci z grupy ryzyka specyficznego zaburzenia językowego SLI”.
– Praca magisterska
Nagroda główna (4 000 zł) – Maciej Krajewski (Wydział Fizyki), za pracę magisterską pt. „Production and characterization of transparent rGO and ZnO:Al electrodes for photovoltaics applications”.
Wyróżnienia (1 500 zł)
Marcelina Bednarczyk (Wydział Fizyki), za pracę pracę magisterską pt. „Radiotoksyczność biokoniugatu znakowanego radionuklidem 223Ra względem glejakowych komórek nowotworowych oraz macierzystych komórek glejakowych”.
Piotr Krystosiak (Wydział Chemii), za pracę magisterską pt. pracę magisterską „Nanocząstki srebra opłaszczone polistyrenem i ich zastosowanie w otrzymywaniu nanokompozytów wykazujących właściwości bakteriobójcze”.
– Praca inżynierska/licencjacka:
Nagroda główna (3 000 zł) – Antoni Tkaczyk (Wydział Chemii), za pracę dyplomową pt. „Konstrukcja prostych urządzeń do domowego wykrywania białka w moczu”.
Wyróżnienie (1 000 zł)
Antoni Belina– Brzozowski (Wydział Fizyki), za pracę dyplomową pt. „Analiza systemu do laserowej spektroskopii wieloprzejściowej: modelowanie i eksperyment”.
Nagroda specjalna, czyli rok darmowej preinkubacji w UWRC sp. z o.o. – Maciej Giers (Instytut Lingwistyki Stosowanej), za pracę dyplomową pt. „Zastosowanie “prostego języka” w tekstach informacyjnych w Internecie. Propozycja wersji strony internetowej Sejmu RP w “prostym języku”.
Laureaci roku 2017:
Praca doktorska:
Bartłomiej Iwańczak (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW) za pracę doktorską pt. „Percepcja wzorców i struktur funkcjonalno-przestrzennych obszaru zurbanizowanego Warszawy”
Praca magisterska:
Karolina Pawlikowska (Wydział Matematyki, Mechaniki i Informatyki UW), za pracę magisterską pt.„Universal Sense Simulation Interface”
Wyróżnienie
Konrad Kitka (Wydział Chemii UW) za pracę magisterską pt.: „Termoczułe ferrożele: Synteza oraz charakterystyka właściwości sorpcyjnych”
Praca licencjacka
Adam Mamot (Wydział Chemii UW) za pracę licencjacką pt.”Synteza i badania właściwości dinukleotydowych analogów końca 5’ mRNA zawierających linker azydkowy przyłączony do rybozy 7-metyloguanozyny”
Wyróżnienia
 Joanna Pisarek (Wydział Fizyki UW) za pracę pt. „Synteza oraz badania fizykochemiczne nanocząstek selenu modyfikowanych kwasem foliowym”
 Agata Wójtowicz (Wydział Chemii UW) za pracę pt. „Bakterie Lactobacillus rhamnosus modyfikowane nanocząstkami złota jako nowe układy do dostarczania leków”
Laureaci roku 2016:
Praca doktorska:
Bartosz Hamankiewicz  (Wydział Chemii) za pracę doktorską pt.„Właściwości elektrochemiczne modyfikowanego tlenku litowo-manganowego o strukturze spinelu jako nowego materiału katodowego w ogniwach litowo-jonowych”
Praca magisterska:
Paweł Laskowski  (Wydział Biologii) za pracę magisterską pt.„Znaczenie biologiczne i zastosowania agregujących syntetaz aminoacylo-tRNA”
Praca licencjacka
Konrad Kitka (Wydział Chemii UW) za pracę licencjacką pt.”Selektywne zmywanie galwanicznie naniesionych warstw srebrnych z podłóż miedzianych”
Wyróżnienia
Anita Sabat (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych) za pracę licencjacką pt. „Analiza jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego na podstawie danych hiperspektralnych”
Pani Martyna Łysakiewicz (Wydział Lingwistyki Stosowanej) za pracę magisterską pt. „Konfrontatywna analiza lingwistyczna polskich i angielskich etykiet kosmetyków”