Poza standardowym badaniem zdolności patentowej rozwiązania – Badanie zdolności patentowej (ocena nowości i poziomu wynalazczego wraz z raportem i komentarzem rzecznika), proponujemy badanie pakietowe zdolności patentowej z badaniem uzupełniającym, obejmujące “teraz”, czyli moment tuż przed składaniem zgłoszenia patentowego odpowiadający na pytanie „jakie są szanse na uzyskanie ochrony przez badane rozwiązanie?” oraz badania w różnych sekwencjach czasowych.

Pakiety badań zdolności patentowej z badaniami uzupełniającymi:

Aby ocenić zdolność patentową rozwiązania teraz oraz po dokonaniu zgłoszenia i zweryfikować je przed upływem okresu pierwszeństwa, czyli „czy warto rozpoczynać procedury w innych regionach”, proponujemy:

  • badanie zdolności patentowej teraz + badanie uzupełniające 10 miesięcy po zgłoszeniu 

Aby odpowiedzieć na pytanie o zdolność patentową rozwiązania teraz oraz przed momentem publikacji treści zgłoszenia, czyli „czy warto kontynuować procedurę, czy też lepiej wycofać zgłoszenie przed jego publikacją?”, proponujemy:

  • badanie zdolności patentowej teraz + badanie uzupełniające 16 miesięcy po zgłoszeniu 

Aby zdobyć dodatkowe informacje na temat zdolności patentowej rozwiązania teraz oraz przed upływem okresu pierwszeństwa oraz przed momentem publikacji treści zgłoszenia (kombinacja badań z punktów 2 i 3), proponujemy:

  • badanie zdolności patentowej teraz + badanie uzupełniające po 10 miesiącach i drugie 16 miesięcy po
    zgłoszeniu 

Aby odpowiedzieć na pytanie o zdolność patentową rozwiązania teraz oraz przed momentem podejmowania decyzji o uruchamianiu faz regionalnych dokonanego zgłoszenia międzynarodowego (PCT), proponujemy:

  • badanie zdolności patentowej teraz + badanie uzupełniające po 22-26 miesiącach od zgłoszenia PCT 

W przypadku skorzystania z usług z punktów od 2 do 5, gwarantujemy, że sami będziemy pamiętać o terminie wykonania badania uzupełniającego (follow up) i o przesłaniu raportu na czas. Dzięki temu Twórcy mogą nie martwić się pilnowaniem terminów w kalendarzu, a mają pewność, że uzyskają w odpowiednim momencie niezbędne informacje, konieczne do podejmowania dalszych decyzji biznesowych.

Pytania związane z badaniem zdolności patentowej

  • Warunki są określone w ustawie Prawo własności patentowej i dotyczą kryterium nowości, poziomu wynalazczego i stosowalności przemysłowej. Oznacza to, że wynalazek nie może być częścią stanu techniki, czyli zbiorem informacji dostępnych publicznie przed dniem zgłoszenia patentowego. Rozwiązanie nie może też być oczywiste dla osoby, mającą wiedzę techniczną w dziedzinie, z której pochodzi wynalazek. Ostatnim warunkiem jest możliwość praktycznego wykorzystania opracowanego pomysłu w sferze przemysłowej lub rolniczej.

  • Zdolność patentowa jest weryfikowana przed Urząd Patentowy w ramach postępowania o udzielenie ochrony prawnej na zgłaszane rozwiązanie. Wynalazek musi bowiem spełniać określone w ustawie warunki, dotyczące nowości, poziomu wynalazczego oraz możliwości przemysłowego zastosowania. Pozytywna ocena zdolności patentowej jest niezbędna do uzyskania wyłącznego prawa do korzystania z opracowanego wynalazku i uniemożliwienia innym osobom korzystania z wynalazku bez zgody właściciela patentu.

  • Wnioskodawca musi złożyć zgłoszenie do Urzędu Patentowego zawierające opis wynalazku, rysunki, zastrzeżenia patentowe określające zakres ochrony oraz skrót. Zobowiązany jest też do uiszczenia opłaty zgłoszeniowej. Zgłaszany wynalazek musi spełniać kryterium nowości, poziomu wynalazczego oraz przydatności przemysłowej, aby otrzymał pozytywną decyzję o udzieleniu patentu. Jeśli wnioskodawca spełni wszystkie wymagania formalne, to procedura zakończy się wpisaniem ochrony patentowej do rejestru.

  • Urząd Patentowy przeprowadza badanie zdolności patentowej, weryfikując rozwiązania ze stanu techniki, które mogą być istotne dla oceny nowości i poziomu wynalazczego zgłaszanego rozwiązania. Mogą one pochodzić z różnych źródeł, takich jak bazy patentowe, publikacje naukowe, katalogi, wystawy, użycie czy sprzedaż wynalazku, a także źródła mniej konwencjonalne, takie jak wpisy na blogach czy filmy na YouTube. Po analizie rozwiązań ze stanu techniki porównuje się je z zastrzeżeniami patentowymi, aby sprawdzić, czy wynalazek jest nowy i nieoczywisty dla osoby mającej wiedzę w danej dziedzinie. W procesie badania zdolności patentowej ocenia się też możliwość wykorzystania rozwiązania w zastosowaniach przemysłowych.