Wzory przemysłowe i wspólnotowe

Wzory przemysłowe

Wzorem przemysłowym jest postać produktu (wytworu). Ochrona wzoru zapewnia, że inni nie mogą go kopiować. Można otrzymać ochronę na postać artykułów powszechnego użytku, takie jak ubrania, butelki, meble i lampy, ale także – przykładowo – na opakowania, tapety i pocztówki.

Wymagania: nowy i posiadający indywidualny charakter

Jeśli chcesz zarejestrować wzór przemysłowy, musi on spełniać kilka wymagań. Wzór powinien być nowy. Oznacza to, że – co do zasady – przed jego zgłoszeniem identyczny wzór nie został udostępniony publicznie. Po drugie, wzór nie może spełniać wyłącznie funkcji technicznych. Jeśli Twój wzór posiada dodatkowe zalety techniczne, to oprócz rejestracji wzoru przemysłowego należy ubiegać się o prawo ochronne na wzór użytkowy lub o patent. Po trzecie, wzór musi posiadać indywidualny charakter – czyli odróżniać się w określony sposób od innych, znanych wcześniej – wzorów.

Wniosek o rejestrację wzoru

Wniosek o rejestrację wzoru musi zawierać co najmniej jedną fotografię lub rysunek wzoru, który ma być chroniony. W Polsce wzory rejestrowane są przez Urząd Patentowy RP w Warszawie. W Holandii – przez Urząd ds. Wzorów Przemysłowych Beneluksu w Hadze. Jeśli chcą Państwo chronić swój wzór poza tymi krajami, należy złożyć wniosek o rejestrację wzoru wspólnotowego (Community Design, CD), dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej lub o rejestrację międzynarodową.

W tym celu nie potrzeba uprzednio rejestrować wzoru w urzędzie krajowym. W większości krajów niezwłocznie po złożeniu wniosku o rejestrację Państwa wzór zostanie automatycznie zarejestrowany. Krajowe wnioski o rejestrację wzorów przemysłowych muszą być składane tylko w niektórych krajach.

Procedura uzyskiwania ochrony wzoru

Typowe procedury

Okres pierwszeństwa

Jest to okres 6 miesięcy od dnia, w którym złożyli Państwo po raz pierwszy wniosek o rejestrację swojego wzoru (często w kraju lub w Unii Europejskiej). W tym czasie można uzyskać ochronę w innych krajach lub regionach, przy czym wystarczy, jeśli wymóg nowości wzoru będzie spełniony w dacie pierwszego zgłoszenia.

Procedura rejestracji

Jest to procedura pomiędzy złożeniem zgłoszenia a rejestracją wzoru. Często obejmuje ona oficjalne badanie przez urząd, w którym sprawdza się zdolność rejestrową (względem wcześniejszych praw osób trzecich), a także formalne wymogi wniosku. Jeśli wynik badania jest pomyślny, urząd rejestruje wzór, a decyzję o tym publikuje się, po czym osoby trzecie mają czas na to, aby sprzeciwić się rejestracji wzoru (okres ten zależy od przepisów w danym kraju lub regionie; w Polsce wynosi on 6 miesięcy).

Rejestracja wzoru

Po badaniu i publikacji oraz ew. po zakończeniu okresu sprzeciwowego, wzór zostaje wpisany do odpowiedniego rejestru. Rejestracja jest ważna przez pięć lat od dnia zgłoszenia. Nie trzeba wnosić corocznych opłat za ochronę.

Odnowienia

Rejestracja wzoru jest początkowo ważna przez pięć lat od daty zgłoszenia, po czym może ona zostać przedłużona na cztery kolejne okresy pięcioletnie za odpowiednią opłatą. Maksymalny czas ochrony wzoru przemysłowego wynosi 25 lat od daty zgłoszenia.

Co możemy dla Ciebie zrobić w tym zakresie:

 Badanie wzoru przemysłowego

Zgłoszenie i rejestracja wzoru przemysłowego – krajowego (UPRP), wspólnotowego (EUIPO), międzynarodowego (WIPO) oraz zagranicznego we współpracy z lokalnymi pełnomocnikami

Monitorowanie oraz wnoszenie opłat za ochronę

 Odnotowanie zmian w rejestrze

Przejęcie pełnomocnictwa

Złożenie wniosków m.in o unieważnienie znaku towarowego

Zgłoszenie sprzeciwu oraz przygotowanie listów ostrzegawczych

Przygotowanie odpowiedzi na odmowę uznania skutków rejestracji międzynarodowej (system madrycki)

Pomoc w postępowaniu celnym oraz ochrona znaków towarowych na granicy

Obsługa transakcji związanych z obrotem prawami – m.in. przeniesienie praw (cesja), udzielenie licencji 

FAQ – Ochrona, rejestracja, zastrzerzenie wzorów przemysłowych

  • Wzorem przemysłowym może zostać nowy produkt lub część wytworu o indywidualnych cechach zewnętrznych. Wzornictwo przemysłowe odnosi się do wyglądu wyrobu i obejmuje takie elementy jak linie, kontury, kolorystykę, kształty, ornamentację oraz rodzaj i fakturę materiału. Przykładem wzoru przemysłowego może być m.in. design opakowania, etykiety i symbolu graficznego oraz cechy wizualne przedmiotów wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo. Projekt produktów nie może być jednak podobny do wzorów udostępnionych publicznie lub chronionych prawem własności innego twórcy.

  • Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego jest udzielane na 5 lat z możliwością przedłużenia do maksymalnie 25 lat od daty zgłoszenia. Ochrona jest podzielona na 5 pięcioletnich okresów, a każdy z nich wymaga uiszczenia opłaty. W przypadku nieuregulowania należności w terminie lub nieopłacenia całości wymaganej kwoty za pierwszy okres, prawo z rejestracji wygasa. Kolejne opłaty powinny być uiszczane najpóźniej ostatniego dnia obowiązującego okresu ochronnego. Istnieje również 6 miesięczny okres karencji, w którym można dokonać odnowienia ochrony za dodatkową opłatą. Jest to warunkiem kontynuowania zastrzeżenia wzoru przemysłowego.

  • Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje jego twórcy i to on jest uprawniony do jego zastrzeżenia. Zgłoszenia w urzędzie patentowym może również dokonać pracodawca lub zamawiający, jeśli projekt wzoru został opracowany w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy lub innej umowy cywilnoprawnej. O ochronę może także wystąpić przedsiębiorca oraz inna osoba fizyczna lub prawna, której przysługuje prawo z rejestracji wzoru.

  • Podstawowym warunkiem uzyskania ochrony jest nowość. Zgłaszany wzór nie może być identyczny lub podobny do wzoru udostępnionego publicznie lub ujawnionego w inny sposób. Wymaga się także, aby odznaczał się indywidualnym charakterem i wyróżniał się na tle produktów obecnych na rynku. Zgłaszany wzór nie może również kolidować z prawem ochronnym nadanym innemu podmiotowi ani naruszać zasad porządku publicznego. Prawo rejestracji wzoru przemysłowego ogranicza się tylko do elementów wizualnych wytworu lub jego części i nie obejmuje cech technicznych czy użytkowych.

  • Potwierdzeniem uzyskania ochrony na wzór przemysłowy jest świadectwo ochronne. Uprawniony nabywa wówczas wyłączne prawo wykorzystywania zastrzeżonego wytworu w sposób zarobkowy lub zawodowy. Właściciel może również przenieść prawo na inne osoby lub licencjonować czy sprzedać zarejestrowany wzór. Uzyskanie ochrony uniemożliwia konkurencji kopiowania zastrzeżonego produktu oraz wprowadzania do obrotu wytworów o podobnych cechach wizualnych. W przypadku naruszenia wzoru przemysłowego, uprawniony może wysunąć roszczenia o zaniechanie naruszania, naprawienia szkody lub wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

  • Przed dokonaniem zgłoszenia warto sprawdzić, czy podobny wzór przemysłowy nie jest objęty prawem ochronnym. Informacje o zarejestrowanych wzorach są udostępniane w ogólnodostępnych bazach danych na stronie Urzędu Patentowego oraz w międzynarodowych rejestrach WIPO i EUIPO. Badanie wzoru przemysłowego oraz monitorowanie rejestrów możesz również zlecić profesjonalistom. Specjaliści dysponują zaawansowanymi narzędziami, które pozwalają na szybkie i skuteczne sprawdzenie wzorów.

  • Zgłoszenia wzoru przemysłowego można dokonać osobiście, tradycyjną pocztą lub elektronicznie. Należy wówczas przesłać wniosek o udzielenie prawa z rejestracji wraz z kompletem wymaganych dokumentów, takich jak podanie z określeniem przedmiotu zgłoszenia, opis i ilustracje wzoru czy oświadczenie zgłaszającego o chęci skorzystania z uprzedniego pierwszeństwa. Warunkiem rozpatrzenia wniosku przez Urząd Patentowy jest dokonanie opłaty za zgłoszenie.