WAŻNE!
Monitoring patentów
Monitoring znaków towarowych

Patent – europejski rzecznik patentowy

Patenty

Patent chroni wynalazki – rozwiązania techniczne, takie jak nowy lub ulepszony produkt, metoda lub urządzenie. Pozwala on zapobiec temu, aby Państwa wynalazek był po prostu kopiowany przez innych. Patent jest prawem przyznawanym przez odpowiednie organy, ważnym przez okres maksymalnie 20 lat. Po wygaśnięciu patentu technologii może używać każdy.

Zastanawiasz się, jak zgłosić wynalazek do urzędu patentowego?

Wymagania

Nowy, posiadający poziom wynalazczy i stosowalny przemysłowo
Prawo wymaga, aby wynalazek spełniał pewne kryteria. Przede wszystkim musi on być nowy: nikt inny nie może o nim wiedzieć. Po tym jak informacje dotyczące wynalazku podano do publicznej wiadomości – nie można już uzyskać ochrony. Po drugie, wynalazek musi posiadać poziom wynalazczy: nie może być oczywisty. Po trzecie, wynalazek musi być stosowalny przemysłowo, co oznacza, że przemysł musi być w stanie go produkować lub używać.

Zgłoszenie wynalazku

Patent to dokument, który opisuje Twój wynalazek, zawierający ponadto zastrzeżenia oraz rysunki lub przykłady wykonania wynalazku. Zgłoszenie wynalazku obejmuje kilka etapów. Gdzie zgłosić wynalazek? Na początku opisuje się stan techniki, w dziedzinie odpowiadającej wynalazkowi. Wskazuje się też problem techniczny rozwiązywany przez wynalazek. Zastrzeżenia wskazują, co dokładnie chcesz chronić za pomocą patentu. W praktyce, dobrze jest zaangażować specjalistę, który może precyzyjnie opisać Twój wynalazek, stosownie do obowiązujących w tym zakresie ścisłych przepisów prawa. Ten specjalista to rzecznik patentowy: chroniony prawem tytuł, nadawany wyłącznie profesjonalistom z odpowiednim wykształceniem na poziomie uniwersyteckim. Rzecznik patentowy przygotuje zgłoszenie wynalazku i przekaże je odpowiedniemu organowi: na przykład Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

Ochrona patentowa za granicą, patent europejski

Polski patent będzie chronił Twój wynalazek w Polsce. Jeśli zechcesz  chronić swój wynalazek także za granicą, rzecznik patentowy musi złożyć tam odpowiednie zgłoszenia. Po dokonaniu pierwszego zgłoszenia w Polsce (lub w innym kraju), jest 12 miesięcy, aby zdecydować, w których krajach chcesz chronić wynalazek. Pozwala to ocenić szanse wynalazku na rynku zanim poniesie się koszty zgłaszania za granicą. Opłata za zgłoszenie wynalazku sięga do około kilkaset złotych.
Jeśli w ciągu tego roku nie zdecydujesz  gdzie składać kolejne zgłoszenia, rzecznik patentowy może złożyć zgłoszenie międzynarodowe w trybie PCT (Patent Cooperation Treaty), dzięki któremu pierwotny okres jednego roku wydłuża się o kolejne 18 miesięcy. W tym przypadku mają więc Państwo 30 miesięcy na decyzję.

Co możemy dla Ciebie zrobić w tym zakresie:

Poszukiwania patentowe ( w tym badanie zdolności patentowej)

Przygotowanie opisu wynalazku na podstawie materiałów oraz rysunków od Twórców, zarówno w języku polskim jak i angielskim

Europejskie zgłoszenia wynalazków – przygotowanie opisów i dokonywanie zgłoszeń (EPO)

Przygotowanie i złożenie odpowiedzi przed Urzędem – krajowym (UPRP), europejskim (EPO), międzynarodowym (WIPO) oraz zagranicznego we współpracy z lokalnymi pełnomocnikami

Wnoszenie oraz monitorowanie czasu na wniesienie opłat za ochronę

Monitorowanie patentów konkurencji (Monitorowanie patentów AOMB)

 Odnotowanie zmian w rejestrze

Przejęcie pełnomocnictwa

Złożenie sprzeciwu

Złożenie wniosku o unieważnienie

 Walidacja patentu europejskiego w Polsce

 Walidacja patentu europejskiego w innym kraju członkowskim EPO

Międzynarodowe zgłoszenia wynalazków na mocy PCT

Obsługa transakcji związanych z obrotem prawami – m.in. przeniesienie praw (cesja), udzielenie licencji