Patent – europejski rzecznik patentowy – kancelaria AOMB

Patenty

Patent chroni wynalazki – rozwiązania techniczne, takie jak nowy lub ulepszony produkt, metoda lub urządzenie. Pozwala on zapobiec temu, aby Państwa wynalazek był po prostu kopiowany przez innych. Patent jest prawem przyznawanym przez odpowiednie organy, ważnym przez okres maksymalnie 20 lat. Po wygaśnięciu patentu technologii może używać każdy.

Zastanawiasz się, jak zgłosić wynalazek do urzędu patentowego?

Wymagania

Nowy, posiadający poziom wynalazczy i stosowalny przemysłowo
Prawo wymaga, aby wynalazek spełniał pewne kryteria. Przede wszystkim musi on być nowy: nikt inny nie może o nim wiedzieć. Po tym jak informacje dotyczące wynalazku podano do publicznej wiadomości – nie można już uzyskać ochrony. Po drugie, wynalazek musi posiadać poziom wynalazczy: nie może być oczywisty. Po trzecie, wynalazek musi być stosowalny przemysłowo, co oznacza, że przemysł musi być w stanie go produkować lub używać.

Zgłoszenie wynalazku

Patent to dokument, który opisuje Twój wynalazek, zawierający ponadto zastrzeżenia oraz rysunki lub przykłady wykonania wynalazku. Zgłoszenie wynalazku obejmuje kilka etapów. Gdzie zgłosić wynalazek? Na początku opisuje się stan techniki, w dziedzinie odpowiadającej wynalazkowi. Wskazuje się też problem techniczny rozwiązywany przez wynalazek. Zastrzeżenia wskazują, co dokładnie chcesz chronić za pomocą patentu. W praktyce, dobrze jest zaangażować specjalistę, który może precyzyjnie opisać Twój wynalazek, stosownie do obowiązujących w tym zakresie ścisłych przepisów prawa. Ten specjalista to rzecznik patentowy: chroniony prawem tytuł, nadawany wyłącznie profesjonalistom z odpowiednim wykształceniem na poziomie uniwersyteckim. Rzecznik patentowy przygotuje zgłoszenie wynalazku i przekaże je odpowiedniemu organowi: na przykład Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

Ochrona patentowa za granicą, patent europejski

Polski patent będzie chronił Twój wynalazek w Polsce. Jeśli zechcesz  chronić swój wynalazek także za granicą, rzecznik patentowy musi złożyć tam odpowiednie zgłoszenia. Po dokonaniu pierwszego zgłoszenia w Polsce (lub w innym kraju), jest 12 miesięcy, aby zdecydować, w których krajach chcesz chronić wynalazek. Pozwala to ocenić szanse wynalazku na rynku zanim poniesie się koszty zgłaszania za granicą. Opłata za zgłoszenie wynalazku sięga do około kilkaset złotych.
Jeśli w ciągu tego roku nie zdecydujesz  gdzie składać kolejne zgłoszenia, rzecznik patentowy może złożyć zgłoszenie międzynarodowe w trybie PCT (Patent Cooperation Treaty), dzięki któremu pierwotny okres jednego roku wydłuża się o kolejne 18 miesięcy. W tym przypadku mają więc Państwo 30 miesięcy na decyzję.

Co możemy dla Ciebie zrobić w tym zakresie:

Poszukiwania patentowe ( w tym badanie zdolności patentowej)

Przygotowanie opisu wynalazku na podstawie materiałów oraz rysunków od Twórców, zarówno w języku polskim jak i angielskim

Europejskie zgłoszenia wynalazków – przygotowanie opisów i dokonywanie zgłoszeń (EPO)

Przygotowanie i złożenie odpowiedzi przed Urzędem – krajowym (UPRP), europejskim (EPO), międzynarodowym (WIPO) oraz zagranicznego we współpracy z lokalnymi pełnomocnikami

Wnoszenie oraz monitorowanie czasu na wniesienie opłat za ochronę

Monitorowanie patentów konkurencji (Monitorowanie patentów AOMB)

 Odnotowanie zmian w rejestrze

Przejęcie pełnomocnictwa

Złożenie sprzeciwu

Złożenie wniosku o unieważnienie

 Walidacja patentu europejskiego w Polsce

 Walidacja patentu europejskiego w innym kraju członkowskim EPO

Międzynarodowe zgłoszenia wynalazków na mocy PCT

Obsługa transakcji związanych z obrotem prawami – m.in. przeniesienie praw (cesja), udzielenie licencji

Popularne pytania związane z patentami

 • Patenty są udzielane na innowacyjne rozwiązania, o charakterze technicznym, które nadają się do przemysłowego stosowania. Wynalazek musi być nowy (nie może stanowić części znanego stanu techniki) i rozwiązywać konkretny problem techniczny. Wymaga się też, aby zgłoszone rozwiązanie miało poziom wynalazczy, czyli nie było oczywiste dla osoby biegłej w danej dziedzinie.

 • Prawo wyłączne można uzyskać na wzory użytkowe oraz wynalazki. Zaliczają się do nich m.in.: produkty, substancje chemiczne i mikrobiologiczne, urządzenia i maszyny oraz innowacyjne procesy: np. metody produkcji (sposoby wytwarzania), nadawania/odbioru/przetwarzania informacji itp… Opatentować można również rozwiązania, które określają nowe zastosowania znanych produktów.

 • Daje wyłączne prawo do posługiwania się wynalazkiem i czerpania z niego korzyści zarobkowych przez określony czas, na danym terytorium. Uzyskany patent uniemożliwia konkurencji korzystanie z opatentowanych rozwiązań (np. wytwarzania produktu lub stosowania sposobu) bez uzyskania zgody osoby, która jest właścicielem patentu. Uprawniony ma również możliwość sprzedania patentu lub udzielenia na niego licencji na określonych warunkach i czerpania z tego korzyści.

 • Procedura patentowa polega na dokonaniu zgłoszenia w odpowiednim urzędzie, np. Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) lub Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO). Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów, takich jak opis wynalazku, potwierdzenie dokonania opłaty urzędowej oraz pełnomocnictwo, jeśli w sprawie jest ustanowiony pełnomocnik.

  Przed dokonaniem zgłoszenia zaleca się przeprowadzenie badania zdolności patentowej, aby zweryfikować, czy dane rozwiązanie ma szanse uzyskać ochronę i nie zostało już zastrzeżone przez konkurencję.
  Drugim rekomendowanym badaniem jest badanie swobody działania, które sprawdza czy produkt/rozwiązanie nie narusza cudzych patentów obowiązujących na danym terytorium.

  Rzecznik może wykonać również badanie stanu techniki, które polega na przeglądzie patentów z danej dziedziny techniki w celu wskazania jakie rozwiązania, w jakich krajach i na czyją rzecz są opatentowane.

 • Zgłoszenia patentu można dokonać osobiście, składając komplet dokumentów bezpośrednio w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) lub Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO). Istnieje również możliwość przesłania wniosku pocztą, kurierem, lub przez internet. Zgłoszenia online do UPRP są przyjmowane np. przez portal ePUAP lub przez dedykowany portal PUEUP, a do dokonania czynności wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub dysponowanie inną metodą identyfikacji tożsamości. Można i warto skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika, który dokona za nas zgłoszenia, doradzi oraz pomoże w dalszym ciągu postępowania, np. przy odpowiedziach do Urzędu.

 • Niezależnie od patentowania (lub nie) własnego rozwiązania – zaleca się wykonanie badania swobody działania (ang. freedom to operate, FTO) – aby przed wprowadzeniem produktu na rynek sprawdzić, czy nie narusza on cudzych patentów, obowiązujących na danym terytorium, co narażałoby przedsiębiorcę na roszczenia ze strony uprawnionych do tych patentów. Jeszcze inny wartościowy rodzaj badania stanu techniki – to przegląd danej dziedziny techniki, ze wskazaniem rozwiązań patentowanych w danej dziedzinie szczególnie intensywnie, krajów, w których się to odbywa i podmiotów, które zgłaszają odpowiednie wynalazki (tzw. patent landscaping). Pozwala on zainteresowanym podjąć decyzje jakie rozwiązania warto rozwijać, w jakich krajach ew. wprowadzać je na rynek lub patentować, a także dostarcza informacji o potencjalnych partnerach lub konkurentach na rynku.