Czy można udzielić licencji na znak towarowy / patent kilku osobom?

Sprawdź, czy można udzielić licencji na znak towarowy / patent kilku osobom!

Licencja może zostać udzielona kilku osobom jednocześnie. Zawarcie umowy licencyjnej nie zastrzega bowiem wyłącznego prawa korzystania ze znaku towarowego lub patentu tylko wskazanemu licencjobiorcy. W odniesieniu do umów licencyjnych, których przedmiotem jest korzystanie z wynalazku, sublicencja może zostać udzielona tylko za zgodą uprawnionego z patentu, dlatego pierwotny licencjobiorca nie może swobodnie decydować o przekazywaniu swojego uprawnienia innym osobom. Odmiennie jest w przypadku licencji na używanie znaku towarowego. W tym przypadku na podstawie umowy licencji zawartej przez licencjobiorcę z uprawnionym do prawa ochronnego na znak towarowy przysługuje prawo do udzielenia sublicencji w zakresie własnego upoważnienia.

Jeżeli umowa licencji nie stanowi inaczej, w tym samym czasie uprawniony do danego prawa może w pełni korzystać ze znaku towarowego lub patentu, nawet jeśli licencja została udzielona innym podmiotom.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!

Potrzebujesz pomocy z wzorem przemysłowym?

Zapraszamy do biura patentowego AOMB