Patent europejski o jednolitym skutku (UPC)

Jednolity Sąd Patentowy jest sądem wspólnym dla wszystkich państw będących członkami Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego. Będzie on jedynym właściwym sądem dla patentów jednolitych oraz dotychczasowych patentów europejskich, które zostały walidowane na terenie państw, na których Porozumienie będzie w mocy.

Patent europejski o jednolitym skutku, Patent jednolity

Jest to patent europejski, którego zakres ochrony obejmuje kraje Unii Europejskiej, które ratyfikowały Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego. W dotychczasowym systemie dla takiego efektu konieczne było walidowanie i utrzymanie w mocy w każdym z wybranych krajów osobno, a w przypadku postępowania sądowego konieczne były postępowania osobne dla każdego z krajów. Patent jednolity zapewnia ochronę w 17. krajach przy obniżonych kosztach utrzymania ochrony, a dodatkowo postępowanie sądowe, niezależnie od liczby krajów, w których doszło do naruszenia, odbywać się będą przed jednym sądem, tj. przed Jednolitym Sądem Patentowym.

Procedura ubiegania się o patent jednolity

Po publikacji informacji o udzieleniu patentu w Europejskim Biuletynie Patentowym, Zgłaszający ma miesiąc od daty publikacji informacji na złożenie wniosku o ubieganie się rejestrację patentu europejskiego o jednolitym skutku.

Wraz z wnioskiem o rejestrację należy złożyć tłumaczenie treści patentu. Jeśli językiem całej procedury ubiegania się o patent był język angielski, to należy złożyć tłumaczenie na język jednego z krajów Unii Europejskiej– np. język polski. Jeśli językiem procedury był język niemiecki albo francuski, to wtedy należy złożyć tłumaczenie na język angielski.

Jeżeli wniosek o rejestrację patentu jednolitego ma braki formalne, uprawniony ma 1 miesiąc na ich uzupełnienie.

W przypadku braku złożenia wniosku w ciągu miesiąca od publikacji informacji o udzieleniu patentu, można przywrócić termin odpłatnie przy wykazaniu należytej staranności. Wniosek o przywrócenie terminu musi wpłynąć w terminie do 2. miesięcy od terminu na złożenie wniosku.

Procedura przed jednolitym sądem patentowym

Procedura podzielona jest na trzy etapy: pisemny, dodatkowy i ustny.

W takcie części pisemnej każda ze stron może wypowiedzieć się dwa razy na temat każdej z omawianych w trakcie postępowania kwestii. Całość trwa do 8-9 miesięcy.

W postępowaniu dodatkowych Sąd ustala listę świadków, dowodów do przeprowadzenia i rozważana jest ewentualna ugoda. Sąd może dodatkowo zobowiązać strony do złożenia dodatkowych wyjaśnień, podsumowania stanowiska czy przesłania wskazanych dokumentów. Jest to też okres przygotowania do rozprawy i trwa on do 3. miesięcy.

Postępowanie ustne to rozprawa, na które przesłuchiwani są świadkowie, przeprowadzane są dowody i następuje podsumowanie stanowisk stron. Wyrok zapada do 6. tygodni po rozprawie.

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu ochrony patentowej i po rejestracji patentu europejskiego o jednolitym skutku, uprawnieni opłacają co roku opłaty za ochronę zgłoszenia/patentu. Koszty utrzymania patentu o jednolitym skutku na przestrzeni 20 lat przedstawione zostały na stronie EPO.

W przypadku ochrony na terenie Niemiec, Francji, Włoch i Niderlandów (w dotychczasowym systemie) bardziej opłacalne finansowo jest wybranie patentu jednolitego. Dokładna symulacja dostępna jest pod adresem – https://aipex-ip.com/upccostcalculator/

Stworzyliśmy również arkusz porównawczy kosztów patentu jednolitego i walidacji w poszczególnych krajach – dostępny tutaj.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Kancelaria świadczy usługi związane z rejestracją patentu europejskiego o jednolitym skutku. W kwestii patentów europejskich, które były walidowane, pomagamy z wnioskami o opt-out. Kancelaria może też reprezentować klienta przed Jednolitym Sądem Patentowym.

Uprawnionymi z AOMB Polska do reprezentowania klientów przed Jednolitym Sądem Patentowym są rzecznicy patentowi Oskar Gińko , Jan DobrzańskiJakub Sielewiesiuk.

Zapraszamy do przeczytania artykułu gdzie przedstawiamy najważniejsze informacje o patencie jednolitym.

Zachęcamy do kontaktu i zapoznania się indywidualnie z ofertą