Patent europejski o jednolitym skutku (UPC)

Jednolity Sąd Patentowy jest sądem wspólnym dla wszystkich państw będących członkami Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego. Będzie on jedynym właściwym sądem dla patentów jednolitych oraz dotychczasowych patentów europejskich, które zostały walidowane na terenie państw, na których Porozumienie będzie w mocy.

Patent europejski o jednolitym skutku, Patent jednolity

Jest to patent europejski, którego zakres ochrony obejmuje kraje Unii Europejskiej, które ratyfikowały Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego. W dotychczasowym systemie dla takiego efektu konieczne było walidowanie i utrzymanie w mocy w każdym z wybranych krajów osobno, a w przypadku postępowania sądowego konieczne były postępowania osobne dla każdego z krajów. Patent jednolity zapewnia ochronę w 17. krajach przy obniżonych kosztach utrzymania ochrony, a dodatkowo postępowanie sądowe, niezależnie od liczby krajów, w których doszło do naruszenia, odbywać się będą przed jednym sądem, tj. przed Jednolitym Sądem Patentowym.

Procedura ubiegania się o patent jednolity

Po publikacji informacji o udzieleniu patentu w Europejskim Biuletynie Patentowym, Zgłaszający ma miesiąc od daty publikacji informacji na złożenie wniosku o ubieganie się rejestrację patentu europejskiego o jednolitym skutku.

Wraz z wnioskiem o rejestrację należy złożyć tłumaczenie treści patentu. Jeśli językiem całej procedury ubiegania się o patent był język angielski, to należy złożyć tłumaczenie na język jednego z krajów Unii Europejskiej– np. język polski. Jeśli językiem procedury był język niemiecki albo francuski, to wtedy należy złożyć tłumaczenie na język angielski.

Jeżeli wniosek o rejestrację patentu jednolitego ma braki formalne, uprawniony ma 1 miesiąc na ich uzupełnienie.

W przypadku braku złożenia wniosku w ciągu miesiąca od publikacji informacji o udzieleniu patentu, można przywrócić termin odpłatnie przy wykazaniu należytej staranności. Wniosek o przywrócenie terminu musi wpłynąć w terminie do 2. miesięcy od terminu na złożenie wniosku.

Procedura przed jednolitym sądem patentowym

Procedura podzielona jest na trzy etapy: pisemny, dodatkowy i ustny.

W takcie części pisemnej każda ze stron może wypowiedzieć się dwa razy na temat każdej z omawianych w trakcie postępowania kwestii. Całość trwa do 8-9 miesięcy.

W postępowaniu dodatkowych Sąd ustala listę świadków, dowodów do przeprowadzenia i rozważana jest ewentualna ugoda. Sąd może dodatkowo zobowiązać strony do złożenia dodatkowych wyjaśnień, podsumowania stanowiska czy przesłania wskazanych dokumentów. Jest to też okres przygotowania do rozprawy i trwa on do 3. miesięcy.

Postępowanie ustne to rozprawa, na które przesłuchiwani są świadkowie, przeprowadzane są dowody i następuje podsumowanie stanowisk stron. Wyrok zapada do 6. tygodni po rozprawie.

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu ochrony patentowej i po rejestracji patentu europejskiego o jednolitym skutku, uprawnieni opłacają co roku opłaty za ochronę zgłoszenia/patentu. Koszty utrzymania patentu o jednolitym skutku na przestrzeni 20 lat przedstawione zostały na stronie EPO.

W przypadku ochrony na terenie Niemiec, Francji, Włoch i Niderlandów (w dotychczasowym systemie) bardziej opłacalne finansowo jest wybranie patentu jednolitego. Dokładna symulacja dostępna jest pod adresem – https://aipex-ip.com/upccostcalculator/

Stworzyliśmy również arkusz porównawczy kosztów patentu jednolitego i walidacji w poszczególnych krajach – dostępny tutaj.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Kancelaria świadczy usługi związane z rejestracją patentu europejskiego o jednolitym skutku. W kwestii patentów europejskich, które były walidowane, pomagamy z wnioskami o opt-out. Kancelaria może też reprezentować klienta przed Jednolitym Sądem Patentowym.

Uprawnionymi z AOMB Polska do reprezentowania klientów przed Jednolitym Sądem Patentowym są rzecznicy patentowi Oskar Gińko, Damian Krężel Jan DobrzańskiJakub Sielewiesiuk.

Zapraszamy do przeczytania artykułu gdzie przedstawiamy najważniejsze informacje o patencie jednolitym.

Patent europejski o jednolitym skutku – pytania i odpowiedzi

  • Od 1 czerwca 2023 roku patent europejski, obok walidacji, może być też w mocy na terenie niektórych krajów Unii Europejskiej ze skutkiem jednolitym. Ma on identyczny charakter i skutek we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, które uczestniczą w systemie jednolitego patentu, obecnie jest to 17 krajów. Oznacza to, że patent ten będzie zapewniał ochronę prawną wynalazku na terenie uczestniczących krajów, bez konieczności przeprowadzania walidacji w poszczególnych krajach. W przypadku patentu jednolitego sprawy sądowe rozpoznawać będzie Jednolity Sąd Patentowy, a nie sądy krajowe.

  • Należy złożyć do EPO wniosek o udzielenie patentu europejskiego zgodnie z procedurą określoną w EPC. Zgłoszenie może być zgłoszone w dowolnym języku, przy czym ostatecznie postępowanie będzie prowadzone w jednym z trzech języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego – angielskim, francuskim lub niemieckim. Wniosek podlega badaniu formalnemu i merytorycznemu przez EPO, które sprawdza, czy wynalazek spełnia warunki zdolności patentowej, takie jak nowość, poziom wynalazczy i przydatność przemysłowa. Jeśli procedura zakończy się pozytywnie, to EPO wydaje decyzję o udzieleniu patentu europejskiego i publikuje ją w Biuletynie Europejskiego Urzędu Patentowego.

  • Patentu europejskiego może udzielić tylko Europejski Urząd Patentowy (EPO), który jest międzynarodową organizacją utworzoną na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. EPO ma swoją siedzibę w Monachium i ma trzy oddziały regionalne w Berlinie, Hadze i Wiedniu oraz biura łącznikowe w Brukseli, Waszyngtonie i Pekinie. EPO jest niezależny od Unii Europejskiej i ma własny budżet oraz personel. Jest odpowiedzialny za przyjmowanie i badanie wniosków o udzielenie patentów europejskich oraz za prowadzenie rejestru.

  • Ochrona prawna trwa do 20 lat od dnia złożenia wniosku o udzielenie patentu europejskiego. Aby utrzymać patent w mocy, należy uiszczać coroczne opłaty za utrzymanie praw do wynalazku. Opłaty te są pobierane przez EPO (w przypadku patentu jednolitego) albo przez krajowe urzędy patentowe (w przypadku patentu europejskiego walidowanego na terenie wybranych krajów). Ochrona patentowa może zostać przedłużona o dodatkowe 5 lat za pomocą dodatkowego świadectwa ochronnego (SPC), jeśli dotyczy on produktu farmaceutycznego lub fitofarmaceutycznego, który wymagał uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu.

  • To oświadczenie właściciela patentu europejskiego lub zgłoszenia europejskiego, że nie chce, aby jego patent podlegał jurysdykcji Jednolitego Sądu Patentowego (UPC). Wniosek opt-out może być złożony do UPC przed rozpoczęciem postępowania sądowego dotyczącego danego patentu lub zgłoszenia. Dzięki takiemu wnioskowi postępowania dotyczące takiego patentu czy zgłoszenia będą rozpatrywane przez sądy krajowe zamiast UPC. Wniosek o opt-out jest dobrowolny i może zostać wycofany w dowolnym momencie, o ile nie toczy się postępowanie sądowe dotyczące danego patentu lub zgłoszenia.

  • Patent europejski o jednolitym skutku ma jednolity charakter i skutek we wszystkich państwach członkowskich UE, które uczestniczą w systemie jednolitego patentu (obecnie 17 krajów), podczas gdy patent europejski dotyczy praw ochronnych obowiązujących niezależnie w poszczególnych krajach po walidowaniu patentu europejskiego w wybranych krajach. Patent jednolity nie wymaga walidacji w poszczególnych krajach i podlega wyłącznej jurysdykcji UPC. W przypadku patentu europejskiego konieczne jest natomiast dopełnienie dodatkowych formalności, żeby patent obowiązywał na terenie wybranych krajów. , W Polsce należy złożenie tłumaczenie i wnieść opłaty urzędowe, przy czym wymogi są inne w każdym kraju.

Zachęcamy do kontaktu i zapoznania się indywidualnie z ofertą