Rozszerzenie możliwości wprowadzenia zmian w zgłoszeniu wynalazku
Rozszerzenie możliwości wprowadzenia zmian w zgłoszeniu wynalazku
Nowelizacja z dnia 16 października 2019 r.[1] ustawy Prawo własności przemysłowej[2] istotnie rozszerza możliwość wprowadzenia zmian do zgłoszenia wynalazku. Zgodnie z październikową nowelą zgłaszający może wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia wynalazku, które nie mogą wykraczać poza to, co zostało ujawnione w dniu dokonania zgłoszenia jako przedmiot rozwiązania w opisie zgłoszeniowym wynalazku obejmującym opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki. Zgłoszenia zmian można dokonać do czasu wydania przez Urząd Patentowy RP ostatecznej decyzji w sprawie. W obecnej regulacji, aby skutecznie dokonać modyfikacji, zgłoszona zmiana zastrzeżeń patentowych w sposób rozszerzający pierwotny zakres żądanej ochrony powinna zostać dokonana do czasu ogłoszenia o zgłoszeniu. Wprowadzona nowelizacja istotnie ułatwi możliwość dostosowania zgłoszenia wynalazku do aktualnych potrzeb zgłaszającego.

[2] Dz. U. z 2017 r. poz. 776, t.j. z dn. 13.04.2017 r. ze zm.