Dlaczego w ogóle przeszukiwać bazy patentowe? Bardziej i mniej konwencjonalne wykorzystanie baz patentowych.
Dlaczego w ogóle przeszukiwać bazy patentowe? Bardziej i mniej konwencjonalne wykorzystanie baz patentowych.

Podstawowym pytaniem jakie pojawia się w kontekście badań patentowych jest tytułowe „Dlaczego w ogóle przeszukiwać bazy patentowe?”. Najcelniejszą (choć trywialną) odpowiedzią na to pytanie jest „Ponieważ patenty istnieją”. Charakterystyka patentów jako praw wyłącznych oraz cennych źródeł bieżącej wiedzy technicznej sprawia, że istnieje wiele istotnych i uzasadnionych powodów do tego, aby poświęcić czas i środki na badania patentowe.

Badania patentowe obejmują poszukiwanie dokumentów w dostępnej literaturze patentowej, analizę zawartych w nich informacji oraz formułowanie konkretnych wniosków na podstawie przeprowadzonych analiz. W zależności od założeń badania, najbardziej powszechnymi badaniami patentowych są badanie zdolności patentowej, badanie czystości patentowej oraz patent landscaping: Najczęściej przeprowadzane rodzaje poszukiwań patentowych zostały przez nas omówione w artykule autorstwa dr Patryka Niedbały pt. W Labiryncie Poszukiwań Patentowych: Klucz do Innowacji i Ochrony Własności Intelektualnej”

Mniej typowe rodzaje analiz patentowych

Wyszukiwanie dokumentów patentowych może jednak wykraczać daleko poza obszar konwencjonalnych badań patentowych. W tym artykule przedstawimy kilka bardziej nietypowych sposobów na wykorzystanie baz patentowych, do konkretnych celów.

Małe i średnie przedsiębiorstwa pełnią kluczową rolę w światowej ekonomii. Według rocznego raportu Komisji Europejskiej dot. małych i średnich przedsiębiorstw, w roku 2022 99,8% przedsiębiorstw spoza sektora finansowego stanowiły małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudniając przy tym 84,9 milionów ludzi w krajach Unii Europejskiej. Do problematycznych kwestii, z którymi borykają się małe i średnie przedsiębiorstwa należą miedzy innymi: finansowanie projektów innowacyjnych oraz utrzymanie odpowiednich zasobów ludzkich. Sprawdź jak można skorzystać z refundacji na ochronę własności intelektualnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej o refundacjach na ochronę IP?

Napisz do nas!

Pomocne w rozwiązaniu powyższych problemów mogą okazać się odpowiednio pozyskane i przeanalizowane informacje zawarte w literaturze patentowej.

Identyfikacja potencjalnych inwestorów: Na podstawie informacji patentowych możliwe jest zidentyfikowanie podmiotów, które mogą być zainteresowane pozyskaniem licencji lub inwestowaniem w nowe technologie z danego obszaru przemysłowego. Punktem zaczepienia w takim przypadku jest informacja o podmiotach, które same dokonują zgłoszeń patentowych w takim samym lub zbliżonym obszarze. Następnie możliwe jest pozyskanie informacji czy zidentyfikowane podmioty są zainteresowane pozyskaniem danej technologii oraz zaproponowanie współpracy.

Ocena potencjału rynkowego: Informacje zawarte w patentach mogą także dostarczyć informacji o wielkości i dynamice rozwoju dla danej technologii, przykładowo obserwując trendy ilości dokonywanych zgłoszeń w kolejnych latach. Taka wiedza może być pomocna w ocenie potencjału rynkowego danej firmy lub technologii na tle rozwiązań konkurencyjnych.

Analiza portfolio konkurencji: Poszukiwania w bazach patentowych mogą również pomóc w identyfikacji konkurentów i ocenie ich strategii ochrony wynalazków.

Rekrutacja specjalistów: Poszukiwania w bazach patentowych mogą także pomóc w identyfikacji i rekrutacji specjalistów, którzy są najczęściej wymieniani jako twórcy wynalazków. Wskazuje to na największe zaangażowanie danych specjalistów w działania badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach działających w danym obszarze techniki. Można dzięki temu zidentyfikować potencjalnie obiecujących kandydatów do prowadzonych procesów rekrutacyjnych.

Identyfikacja trendów technologicznych i ocena potencjału pracowników: Informacje zawarte w patentach mogą również dostarczać informacji o trendach technologicznych w danej branży. To może być pomocne w identyfikacji potrzeb szkoleniowych pracowników i planowaniu rozwoju kadr.

Identyfikacja potencjalnych klientów: Wyszukiwarki baz patentowych mogą pomóc w identyfikacji firm, które wykorzystują lub mogą być potencjalnie zainteresowane wykorzystaniem technologii chronionych danymi patentami. Wyszukiwanie patentów z danego obszaru działalności i analiza informacji o firmach, działających w danej branży umożliwia zidentyfikowanie potencjalnych klientów.

Opracowywanie nowych produktów i usług: Informacje zawarte w patentach mogą stanowić inspirację do opracowywania nowych produktów i usług, poprzez analizę patentów z różnych dziedzin i identyfikując nowe zastosowania dla istniejących technologii.

Podsumowując, badania patentowe są użytecznym narzędziem dla wynalazców, firm czy instytucji naukowych w codziennym funkcjonowaniu. Pozwalają na ocenę patentowalności wynalazku, identyfikację bezpośredniej konkurencji, a także na zrozumienie trendów w dziedzinie techniki. Wykorzystanie informacji zawartych w literaturze patentowej może nie tylko przyczynić się pozytywnie do rozwoju innowacyjnych produktów i usług, identyfikacji potencjalnych inwestorów czy klientów, ale także pomóc w rekrutacji specjalistów i kształceniu kadr. Dlatego też, warto jest skorzystać z tych narzędzi przykładowo we współpracy z rzecznikiem patentowym, który uwzględniając konkretne założenia i priorytety danego projektu może zaproponować odpowiednią strategię wyszukiwania.

Autor: Jakub Król