Uzyskując patent, nabywa się prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, na obszarze całego kraju. Z tego względu, uprawniony otrzymuje monopol na gospodarczą eksploatację chronionego wynalazku, a jednocześnie nabywa prawo do zakazywania innym eksploatacji.

Naruszenie patentu wiąże się z określonymi roszczeniami, które wynikają z przepisów prawnych. Zdecydowana większość spraw o naruszenie patentu, toczy się między przedsiębiorcami, dlatego w takich przypadkach stosowane są przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach gospodarczych.

Zawinione naruszenie patentu

Osoba, której patent został naruszony, może żądać od sprawcy zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych lub dokonując zapłaty sumy pieniężnej, w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej lub innego stosownego wynagrodzenia.

Właściciel patentu, np. dzięki współpracy z AOMB.pl może stworzyć skuteczną strategię ochrony własności. Nasi wykwalifikowani rzecznicy patentowi pomogą Ci w przypadku naruszenia patentu i czynów nieuczciwej konkurencji.

Pozew o naruszenie patentu

Kary za naruszenie patentu można domagać się na drodze postępowania sądowego. Zgodnie z art.17 Kodeksu Postępowania Cywilnego, sądami właściwymi do rozstrzygania sporów dotyczących prawa do patentów są sądy okręgowe, właściwe dla miejsca położenia siedziby lub miejsca zamieszkania pozwanego.

Warto pamiętać, że pozew o naruszeniu patentu można wnieść tylko wtedy, gdy roszczenia nie uległy przedawnieniu. Kara za naruszenie patentu grozi tylko do upływu 3 lat. Proces przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu prawa patentu, a także oddzielnie o osobie, która dopuściła się naruszenia patentu. W każdym przypadku, roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu.

Naruszenie patentu – konsekwencje

Każde naruszenie patentu ma swoje konsekwencje. Osoba przypisująca sobie autorstwo danego wynalazku lub wprowadza inną osobę w błąd, co do autorstwa cudzego projektu lub w inny sposób narusza prawa twórcy projektu wynalazczego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jeśli jednak sprawca dopuszcza się naruszenia patentu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, to taka osoba podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. W przypadku mniejszej wagi naruszenia, sprawca podlega tylko karze grzywny.