Urząd Patentowy ujednolica swoje praktyki z Urzędem Europejskim
Urząd Patentowy ujednolica swoje praktyki z Urzędem Europejskim

Celem uaktualnionych wytycznych UPRP dotyczących wynalazków realizowanych za pomocą programów komputerowych jest unifikacja z wytycznymi EPO.

W wydaniu Wiadomości Urzędu Patentowego z 9 stycznia 2023 r. opublikowano nowe Wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego związane z interpretacją przepisów ustawy Prawa własności przemysłowej, gdzie Urząd Patentowy podał wskazówki interpretacyjne w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych. Wytyczne ustanowione przez Prezesa UPRP mają na celu zapewnienie jednolitej interpretacji przepisów prawa własności intelektualnej.

W przepisach podniesione są ważne kwestie związane z określeniem przedmiotów, których nie uznaje się za wynalazki, oraz poziomu wynalazczego. W doktrynie prawa własności intelektualnej nie zdefiniowano jednoznacznie pojęcia wynalazku, jednak a contrario, dość dokładnie sprecyzowano, co wynalazkiem być nie może.

Przechodząc do szczegółów, UPRP proponuje zmiany w obrębie zastrzeżeń, które należy doprecyzować, mając na uwadze np. praktykę naruszeń w sądach powszechnych. W przypadku wynalazków ustawa PWP precyzuje dokonywanie zgłoszeń jako urządzenie (produkt) i sposób wykonania. W praktyce sądowej łatwiej jest dowieść, iż naruszenie dotyczy zastrzeganych bytów (urządzeń, produktów) niż sposobu. Łatwiej wykazać posiadanie np. nośnika danych czy programu komputerowego niż korzystanie ze sposobu. Zmiana wprowadzona w wytycznych ułatwia zatem ujęcie zastrzeżeń patentowych w taki sposób, aby można było je sprecyzować jako byt.

UPRP w wytycznych dotyczących zastrzeżeń wskazuje, że zastrzeżenia mogą być opisane w taki sposób, aby zawierały:

  sposób określający poszczególne etapy realizowane przez komputer

  urządzenie do przetwarzania danych obejmujące środki do wykonywania etapów sposobu

  program komputerowy zawierający instrukcje, które po uruchomieniu na komputerze wykonują następujące etapy

  odczytywalny komputerowo nośnik danych, które razem stanowią sposób realizowany komputerowo

Szczególną uwagę należy poświęcić zmianom wytycznych, które dotyczą art. 26 p.w.p. stanowiącego o poziomie wynalazczym, będącym jedną z przesłanek uznania przedmiotu za wynalazek. Dotychczas Wytyczne orzekały o dwóch sposobach oceniania poziomu wynalazczego. Aktualizacja pozostawia tylko jeden sposób, który odwołuje się praktyki EPO, tj. do metodologii problem –rozwiązanie. Oznacza to zatem, że wszystkie wynalazki rozpatrywane przez EPO i UPRP, przy takim samym rozpatrywanym stanie techniki, powinny kończyć się takimi samymi wnioskami dotyczącymi poziomu wynalazczego.

W EPO poziom wynalazczy opiera się na metodzie obejmującej następujące etapy:

  określenie najbliższego stanu techniki

  wskazanie cech odróżniających względem najbliższego stanu techniki

  określeniu obiektywnego efektu technicznego

  wskazaniu obiektywnego problemu technicznego

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu, który ukazał się na łamach Rzeczpospolitej.

Autor: Magdalena Przytocka