Dnia 5 listopada 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej: „Ustawa”). Ustawa wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Zmiany nią objęte są – co do zasady – pozytywnie oceniane przez środowisko związane z ochroną własności intelektualnej w Polsce. Nowelizacja porządkuje szereg zagadnień objętych ustawą Prawo własności przemysłowej i wyjaśnia niektóre z występujących w praktyce wątpliwości interpretacyjnych.
Głównym celem wprowadzonych zmian było wyeliminowanie błędów w zakresie implementacji dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej[1]. Ustawa zawiera ponadto szereg przepisów dostosowujących polski system prawny do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich z dnia 5 października 1973 r.[2] oraz Układu o współpracy patentowej z dnia 19 czerwca 1970 r.[3]


[1] Dz. Urz. UE. L. Nr 157, str. 45 z dn. 30.04.2004 r.
[2] Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737 z dn. 26.04.2004 r.
[3] Dz. U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303 z dn. 9.08.1991 r. ze zm.
[4] Dz. U. z 2019 r. poz. 1861, t.j. z dn. 1.10.2019 r.