Zmiany opłat urzędowych w EPO od 1 kwietnia 2024r.
Zmiany opłat urzędowych w EPO od 1 kwietnia 2024r.

Wraz ze zmianami w wysokości opłat urzędowych wchodzących w życie od dnia 1 kwietnia 2024, Europejski Urząd Patentowy (EPO) wprowadza nowe reguły 7a i 7b Konwencji o Patencie Europejskim, w wyniku czego wprowadzone zostaną zniżki opłat dla mikroprzedsiębiorstw, w celu wspierania inicjatyw innowacyjnych na małą skalę. Obniżki te dotyczą zarówno zgłoszeń europejskich, jak i zgłoszeń Euro-PCT. Małe podmioty będą mogły dzięki temu cieszyć się 30% obniżką wszystkich podstawowych opłat związanych z postępowaniem zgłoszeniowym do udzielenia patentu europejskiego, pod warunkiem spełnienia kryteriów, wymienionych poniżej.

Aby zgłaszający mógł być zakwalifikowany do zniżek, musi spełnić następujące kryteria:

  • – Być zaklasyfikowany jako mikroprzedsiębiorstwo, osoba fizyczna, organizacja non-profit, uczelnia wyższa lub publiczna organizacja badawcza;
  • – Złożyć mniej niż pięć zgłoszeń patentowych w ciągu ostatnich pięciu lat.

Nowo wprowadzone obniżki dla mikroprzedsiębiorstw obejmują szeroką gamę opłat urzędowych w porównaniu do dotychczasowych zniżek*:

  • – Opłata zgłoszeniowa (wraz z jakimikolwiek dodatkowymi opłatami, które są częścią opłaty zgłoszeniowej) obniżka z 135€ do 94,5€
  • – Opłata za poszukiwanie  – obniżka z 1520 € do 1064 €
  • – Opłata za badanie merytoryczne – obniżka z 1915 € do 1340.50 €
  • – Opłata za wyznaczenie – obniżka z 685 € do 479.50 €
  • – Opłata za udzielenie patentu – obniżka z 1080 € do 756 €
  • – Opłaty za odnowienie ochrony dla zgłoszeń europejskich – 30%

Jeżeli przedsiębiorstwo zgłasza do Urzędu wniosek o przyznanie zniżki, to musi mieć pewność, że jest do nich uprawnione i poinformować Urząd o wszelkich istotnych zmianach. Dodatkowo w przypadku zgłoszeń dokonanych przez kilku zgłaszających, każdy z nich musi spełniać wyżej wymienione kryteria. W przypadku przeniesienia praw do zgłoszenia na inny podmiot, nowy zgłaszający może w dalszym ciągu korzystać ze zniżek, pod warunkiem spełniania kryteriów, a nowy zgłaszający powinien złożyć nową deklarację.

Jeżeli okazałoby się w trakcie postępowania, że deklaracja dotycząca spełnienia kryteriów uprawniających do otrzymania zniżki jest niepoprawna, to takie zgłoszenie zostanie uznane za wycofane. Jednak w takim przypadku możliwe będzie przywrócenie zgłoszenia za pomocą środków zaradczych takich jak dalsze rozpatrywanie lub przywrócenie praw, a następnie wniesienie dopłaty do pełnego wymiaru opłaty urzędowej.

W trakcie postępowania Urząd może dokonywać losowej weryfikacji statusu zgłaszającego, prosząc o przedstawienie dowodów na uprawnienie do zniżki.

Podsumowując, nowe zniżki dla mikropodmiotów zgodnie z nową Regułą 7a(3) pozwalają na obniżenie wymiaru większej ilości opłat urzędowych, bez ograniczenia dotyczącego narodowości czy miejsca prowadzenia biznesu przez zgłaszającego. Należy jednak zachować ostrożność, aby mieć pewność, że spełnia się kryteria uprawniające do zniżki, zarówno w przypadku kilku zgłaszających jak i pojedynczych zgłaszających.

Więcej możecie przeczytać na stronie EPO.

Przetłumaczona decyzja wraz z tabelą opłat.

*wysokość opłat zgodnie z cennikiem EPO z 01-04-2024

Jesteś beneficjentem zniżek na opłaty do EPO i chcesz z nich skorzystać?

Napisz do nas!

Autor: Jakub Król