Wzory użytkowe po zmianach wprowadzonych ostatnią nowelizacją
Wzory użytkowe po zmianach wprowadzonych ostatnią nowelizacją

Zgodnie z nowelizacją ustawy prawo własności przemysłowej uchwaloną dnia 16 października 2019 r.[1] doprecyzowaniu uległy przepisy odnoszące się do wzorów użytkowych. Zmiana znajduje odzwierciedlenie w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej również: „p.w.p.”)[2], który wskazuje na definicję terminu „wzór użytkowy”. W przyszłym stanie prawnym, jako „wzór użytkowy” uznane zostanie nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci. Z obecnej definicji wyeliminowana zostanie przesłanka „użyteczności” na rzecz przesłanki „przemysłowego zastosowania”.

Regulację dotyczącą wzorów użytkowych uzupełnia art. 97 p.w.p. w nowym brzmieniu. Precyzuje on, jak powinno zostać sporządzone zgłoszenie wzoru użytkowego. Zgodnie z nową regulacją zgłoszenie powinno zawierać tylko jedno zastrzeżenie ochronne niezależne, a rysunki powinny przedstawiać istotne cechy techniczne wzoru.


[1] Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej.
[2] Dz. U. z 2017 r. poz. 776, t.j. z dn. 13.04.2017 r. ze zm.