Nowy model postępowania sprzeciwowego
Nowy model postępowania sprzeciwowego

Nowelizacją z dnia 16 października 2019 r.[1] ustawodawca wprowadził nowy model postępowania sprzeciwowego od decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji. Wzorem postępowania sprzeciwowego w sprawach o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, zrezygnowano z ich rozpoznania przez kolegia orzekające do spraw spornych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 247 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej[2], uznanie przez uprawnionego sprzeciwu za zasadny doprowadzi do wydania decyzji o uchyleniu decyzji nadających uprawnionemu prawo wyłączne. Jeżeli uprawniony podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny albo uprawniony nie ustosunkuje się do sprzeciwu, sprawa będzie rozpatrywania w trybie administracyjnym przez eksperta. Prezes Urzędu Patentowego RP może również zadecydować, że eksperci mogą orzekać również w zespołach orzekających.

Sprzeciw będzie rozpatrywany przez Urząd Patentowy RP w granicach sprzeciwu. Organ będzie ponadto związany podstawą prawną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw. W celu usprawnienia postępowania Urząd Patentowy RP może zastosować swoistą formę prekluzji dowodowej. Może on przykładowo wezwać postanowieniem uprawnionego do nadesłania, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień i dokumentów dotyczących przedmiotu sprawy pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania.
Co więcej, po uprawomocnieniu się decyzji o uchyleniu w części prawa wyłącznego Urząd Patentowy może wezwać uprawnionego do nadesłania zmienionego opisu patentowego lub opisu ochronnego bądź ilustracji wzoru przemysłowego. W przypadku niezastosowania się do wezwania Urząd Patentowy będzie uprawniony do uchylenia decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji i umorzenia postępowania.


[1] Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej.
[2] Dz. U. z 2017 r. poz. 776, t.j. z dn. 13.04.2017 r. ze zm.