<strong>Dofinansowanie na internacjonalizację produktu oraz budowę międzynarodowej ochrony patentowej!</strong>
Dofinansowanie na internacjonalizację produktu oraz budowę międzynarodowej ochrony patentowej!

21 lutego 2023 r. ruszyła tzw. Ścieżka SMART – programy dotacyjne dla przedsiębiorców, zarówno MŚP, jak i dużych firm!

Jednym z celów projektów jest wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych. W ramach grantów będzie można uzyskać finansowanie na patenty– w tym także na uzyskanie patentów na arenie międzynarodowej – w dziedzinach zidentyfikowanych jako Krajowe Inteligentne Specjalizacje – t.j.:

Szczegółowe informacją znajdą Państwo [tutaj]
Koszty kwalifikowane w zakresie praw własności przemysłowej:

koszty opłat urzędowych związanych z uzyskaniem lub obroną patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego;

pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej;

pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej;

koszty wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego. O tym, czy wydatek będzie uznany za kwalifikowalny decyduje pozytywny wynik orzeczenia potwierdzający zdolność patentową wynalazku lub zdolność ochronną wzoru użytkowego.

Koszty mogą zostać poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na ww. koszty można uzyskać dofinansowanie w module Internacjonalizacja w ramach Ścieżki SMART realizowanej przez PARP (dla MŚP) oraz NCBR (dla dużych przedsiębiorstw).

W razie potrzeby – służymy kontaktem do profesjonalistów, którzy w Państwa imieniu mogą przygotować odpowiednie wnioski o dofinansowanie.

Zachęcamy do kontaktu mailowego

Autor: Jakub Sielewiesiuk