SME FUND 2024 – czyli refundacje na zgłoszenia znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz patentów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw!
SME FUND 2024 – czyli refundacje na zgłoszenia znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz patentów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw!

Czwarta edycja programu EUIPO SME Fund przed nami  – od dnia 22 stycznia 2024 r. uruchomiony zostanie Fundusz dla MŚP The Ideas Powered for Business. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej dotycząca wsparcia dla MŚP realizowana w praktyce przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przybiera formę refundacji części opłat urzędowych związanych ze zgłoszeniami znaków towarowychwzorów przemysłowych i wynalazków.

Suma środków w programie to 18,85 mln EUR dla znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz 1 mln EUR dla patentów.

Znaki towarowe i wzory przemysłowe – bon na 1000 EUR dla przedsiębiorstwa

Refundacja wynosi 75 % kosztów urzędowych dla zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych na terenie UE i poszczególnych krajów członkowskich oraz 50 % poza UE, w trybie rejestracji międzynarodowych. Maksymalny zwrot opłat urzędowych wynosi 1000 EUR.

Patenty na wynalazki – bon na 3500 EUR dla przedsiębiorstwa

Dla patentów refundacja wynosi 75% opłaty za badanie stanu techniki przeprowadzone lub koordynowane przez urzędy ds. własności intelektualnej państw członkowskich oraz oficjalne opłaty administracyjne pobierane przez urzędy ds. własności intelektualnej. Maksymalna wartość zwrotu 1500 EUR.

Opłaty za usługę badania stanu techniki

Opłaty pobierane przez urzędy ds. własności intelektualnej państw członkowskich za świadczenie usług badania stanu techniki (w tym usług badania świadczonych przez Wyszehradzki Instytut Patentowy).

Opłaty patentowe za krajową ochronę patentową

Opłaty pobierane przez urzędy ds. własności intelektualnej państw członkowskich za rejestrację patentów krajowych obejmują obowiązujące opłaty za uzyskanie krajowej ochrony patentowej w państwie członkowskim UE (mianowicie opłaty za złożenie wniosku, badanie i rozpatrzenie, opłaty związane z przyznaniem dotacji i publikacją).

Opłaty za europejskie zgłoszenia patentowe

Opłaty, w tym zarówno opłaty za złożenie wniosku, jak i za badanie, pobierane przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) w odniesieniu do patentów europejskich. Zgłoszenia patentowe składane na podstawie Układu o współpracy patentowej nie są kwalifikowalne.

Nowością są koszty prawne związane ze sporządzeniem i złożeniem nowego europejskiego zgłoszenia patentowego, które zostaną zwrócone w wysokości 50% do maksymalnej kwoty 2000 EUR.

Koszty prawne usług związanych ze sporządzaniem i składaniem nowych europejskich zgłoszeń patentowych są kwalifikowalne, jeżeli usługi te są świadczone przez osoby lub podmioty mające siedzibę w UE, które są uprawnione do reprezentowania zgłaszających w postępowaniach przed Europejskim Urzędem Patentowym zgodnie z Konwencją o patencie europejskim.

Koszty te zwracane są jedynie w przypadku, gdy usługa wiąże się z przygotowaniem i złożeniem europejskiego zgłoszenia patentowego, które zostało należycie złożone w Europejskim Urzędzie Patentowym.

Ochrona praw dla nowych odmian roślin

Natomiast dla nowych odmian roślin za zgłoszenia na poziomie unijnym refundacja wynosi 75% opłaty urzędowej. Maksymalna wartość zwrotu 1500 EUR.

Jesteś zainteresowany otrzymaniem bonu? Napisz do nas, pomożemy w procedurze refundacji bezpłatnie!

Napisz do nas!

Kto może ubiegać się o refundację?

Aby kwalifikować się do pomocy, wnioskodawcy muszą być mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) mającymi siedzibę w jednym z państw członkowskich UE lub w Ukrainie, na terytoriach, które w momencie składania wniosku znajdują się pod skuteczną kontrolą rządu Ukrainy

Fundacje kwalifikują się do ubiegania o finansowanie z Funduszu MŚP, pod warunkiem że jeden lub większa liczba organów publicznych kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie mniej niż 25% ich kapitału lub praw głosu.

Podmioty, które w ubiegłych latach otrzymały refundację w tym roku również mogą się starać o bon.

Jak wygląda procedura?

Tak samo jak w ubiegłych latach pomożemy Państwu w procedurze refundacyjnej nieodpłatnie. Poniżej wskazujemy działania krok po kroku:

 1. Do złożenia wniosku potrzebne są dokumenty
  • – Deklaracja podatnika VAT
  • – Zaświadczenie o prowadzonym rachunku bankowym
  • Pełnomocnictwo
 2. Złożenie wniosku o przyznanie bonu refundacyjnego.
 3. Wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłoszenia i do momentu wyczerpania puli środków.
 4. Decyzja o przyznaniu bonu zapada w terminie max 10 dni roboczych liczone od każdego piątku danego tygodnia.
 5. Jeżeli decyzja o przyznaniu dotacji będzie pozytywna, to można przystąpić do realizacji bonu. Należy to zrobić w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania decyzji (termin można przedłużyć o kolejne 2 miesiące).
 6. W kolejnym kroku trzeba wnieść całość opłat za dokonane zgłoszenia.
 7. Następnie można złożyć kolejny wniosek o zwrot refundowanej części opłat.

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie działań w ramach zaproszenia do składania wniosków wynosi 20 mln EUR.

Chcesz otrzymać refundację i spełniasz wymogi? Napisz do nas na mail@aomb.pl i uzyskaj bezpłatną pomoc specjalistów w tym zakresie!

Napisz do nas!