Refundacja opłat urzędowych za zgłoszenia znaków towarowych, wzorów i wynalazków.
Refundacja opłat urzędowych za zgłoszenia znaków towarowych, wzorów i wynalazków.

10 stycznia 2022 r. uruchomiony został – w nowej formule – Fundusz dla MŚP The Ideas Powered for Business. Chodzi o powstały z inicjatywy Komisji Europejskiej wsparcie dla MŚP realizowane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przybiera formę refundacji części opłat urzędowych związanych ze zgłoszeniami znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków.

W tym roku jest ona zaskakująco wysoka, bowiem wynosi 75 % kosztów urzędowych dla znaków i designu oraz 50 % wynalazków. Zrezygnowano z wyznaczania miesięcznych „okienek czasowych” umożliwiających złożenie wniosku. Uproszczono formularze aplikacyjne i wydłużono okres realizacji bonów refundacyjnych. Utrzymano górny poziom kwoty zwrotu w wysokości 1500 EUR przy znakach towarowych i wzorach przemysłowych oraz wprowadzono limit 750 EUR dla zgłaszającego wynalazek.

Jednak najważniejszą – z punktu widzenia MŚP – jest rozszerzenie zakresu działań oraz znaczące rozbudowanie katalogu opłat podlegających refundacji. Dodatkowo zrezygnowano z wymogu wskazywania rodzaju planowanych zgłoszeń już na etapie aplikacji o bony.

MŚP uzyskają refundację do 75% opłat urzędowych (nie więcej niż 1500 EUR) związanych z procedurą zgłoszeniową znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Koszty kwalifikowane obejmują nie tylko opłatę podstawową, ale wszystkie opłaty za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłaty za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym.

Zupełną nowością jest rozszerzenie programu na zgłoszenia międzynarodowe znaków towarowych i wzorów przemysłowych. W tym wypadku, opłaty wnoszone do WIPO mogą być refundowane w 50%, dzięki czemu zabezpieczenie praw w krajach spoza Unii Europejskiej staje się dostępne dla większości MŚP.

Nie zapomniano również o rozwiązaniach technicznych i wprowadzono bon na opłaty patentowe za krajową ochronę patentową w państwach członkowskich. W tym wypadku refundacja wynosi 50 % i nie więcej niż 750 EUR.

Tak jak w poprzednim roku, możemy w Państwa imieniu złożyć stosowne wnioski i kontaktować się z EUIPO, aż do momentu refundacji poniesionych kosztów.

Procedura krok po kroku:

  1. Przed złożeniem wniosku trzeba przygotować zaświadczenie z urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP i potwierdzenie z banku o posiadaniu rachunku z międzynarodowym numerem IBAN wraz z kodem kraju oraz kod BIC/SWIFT.
  2. Złożenie wniosku
  3. Wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłoszenia. Decyzja zapada w terminie max 15 dni roboczych od złożenia wniosku
  4. Jeżeli decyzja o przyznaniu dotacji będzie pozytywna, to można przystąpić do zgłaszania. Co istotne – należy zrobić to przed końcem ważności bonu. W przeciwnym razie przyznana dotacja przepadnie.
  5. W kolejnym kroku trzeba wnieść całość opłat.
  6. Następnie można złożyć kolejny wniosek o zwrot refundowanej części opłat podstawowych.

Zapraszamy do kontaktu – chętnie udzielimy Państwu dalszych informacji.

Więcej informacji na stronie euipo.