Projektowane zmiany prawa własności przemysłowej w rządowej szufladzie
Projektowane zmiany prawa własności przemysłowej w rządowej szufladzie

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się w sierpniu 2021 r. projekt zmian do ustawy Prawo własności przemysłowej, miał on zostać przyjęty przez rząd jeszcze w IV kwartale 2021 r., ale w grudniu 2021 r. zmieniono datę na pierwszy kwartał 2022 r.

Zmiany zapowiadają się spore, systemowe, mają mieć charakter kompleksowy, niemniej większość z nich ma na celu aktualizację stanu prawnego ze stanem faktycznym, postępem, rozwojem technologii, a część – wprost harmonizację z analogicznymi regulacjami na poziomie unijnym.

Obecne regulacje nie tylko nie przystają do zmian życia społecznego i gospodarczych realiów, ale procedury w nich przewidziane są przede wszystkim bardzo wolne i wyjątkowo sformalizowane.

Dodatkowo, uznano, iż nowoczesne i czytelne regulacje nie tylko wpłyną na zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony własności przemysłowej, ale wpłyną na szerszą stosowalność narzędzi tej ochrony wśród przedsiębiorców, a kilka projektowanych zmian stworzy również zachętę do kompleksowej ochrony różnych swoich praw.

Nie jest jasne, jaki będzie ostateczny kształt zmienionych przepisów, ale wśród najciekawszych propozycji zmian ustawy można wskazać następujące.

W części przepisów w zakresie znaków towarowych znalazły się m.in. zapisy wprowadzające zmiany w podawaniu do publicznej wiadomości wszelkich publikacji dotyczących znaku już na etapie jego zgłoszenia i będą one publikowane na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP. Czas na złożenie sprzeciwu – który w projekcie nosi nową nazwę „opozycji” – zostanie skrócony z obecnych 3 miesięcy do 2 miesięcy od daty publikacji informacji o zgłoszeniu znaku towarowego do ochrony. Ponadto, zniesiona zostanie instytucja tzw. wspólnego prawa ochronnego.

Wzory użytkowe z kolei będą rozpatrywane zdecydowanie krócej niż obecnie, bowiem obecny system badawczy ma zostać zastąpiony systemem rejestrowym (podobnie do rozpatrywania wzorów przemysłowych).

Cały artykuł znajduje się w serwisie internetowym Rzeczpospolitej.