Spory domenowe, czyli czym jest domena internetowa i na czym polega wyłudzenie domeny
Spory domenowe, czyli czym jest domena internetowa i na czym polega wyłudzenie domeny

Domena internetowa – co to jest?

Domena internetowa jest istotnym elementem w budowaniu swojej rozpoznawalności, a także ważnym narzędziem marketingowym. Jest ona często pierwszym przekaźnikiem informacji w relacji z klientami.

Czym tak naprawdę jest domena internetowa? Najprościej mówiąc, domena to adres strony internetowej WWW. Składa się ona z dwóch części:

nazwy głównej,

końcówki (rozszerzenia).

W praktyce najczęściej nazwa główna związana jest z nazwą organizacji/firmy, dla której domena jest zakładana (jest jej odpowiednikiem, bądź też modyfikacją).

Inaczej jest jednak w przypadku końcówki (rozszerzenia) – jest ona bowiem narzucona odgórnie w zależności od kraju, w którym powstaje i ma działać domena. Przykładowo, rozszerzenia polskich domen internetowych mają postać „.pl”, a niemieckich – „.de”.  Istnieją również domeny globalne z rozszerzeniem „.com”, czy też „.edu.” (tzw. domeny najwyższego poziomu).

Należy też odnotować, że zasady rejestracji krajowych domen „.pl” zostały zawarte w Regulaminie NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa).

Na czym polega wyłudzenie domeny?

Wyłudzenie domeny jest praktyką polegającą na dokonywaniu próby przejęcia domeny określonymi środkami prawnymi. Najczęstszym środkiem jest powoływanie się na swoje prawo do znaku towarowego/nazwy zastrzeżonej i oskarżanie pierwotnego właściciela domeny o naruszenie tych praw.

Jako przykład próby wyłudzenia domeny internetowej wskazać można akcję stacji telewizyjnej Deutsche Welle, która zamierzała uzyskać domenę dw.com od firmy Diamond Ware. Ostatecznie Deutsche Welle nie udało się uzyskać ww. domeny, a WIPO napiętnowało tę próbę i określiło ją jako „reverse domain hijacking”.

Jako następny przykład podać można wyrok w sprawie domeny friko.pl (sygn. akt 17/05/PA). W sprawie tej Sąd oddalił w całości powództwo. Zdaniem Sądu rejestracja nazwy domeny friko.pl  nie stanowiła naruszenia przysługującego Powodowi prawa ochronnego na znak towarowy FRIKO. Sąd podniósł również, że nie można wywodzić żadnego pierwszeństwa do dokonania rejestracji nazwy domeny z prawa ochronnego na znak towarowy.

Spory domenowe

Okoliczność, że rejestracja domen internetowych odbywa się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” może w praktyce istotnie wpływać na występowanie sporów między uczestnikami obrotu. Dany adres domeny internetowej będzie bowiem przysługiwał podmiotowi, który jako pierwszy wykupi daną nazwę witryny. Najczęściej w Polsce spory o domenę prowadzone są przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych.

Sąd ten został powołany w 2002 r. do rozstrzygania sporów o naruszenie praw w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie „.pl”. Podstawą prawną działania Sądu są przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące zasad działania sądów polubownych, a także przepisy Regulaminu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT (Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji). Zasady arbitrażu są dokładnie określone – w odróżnieniu od klasycznej procedury sądowej, postępowanie przed Sądem Polubownym cechuje się odformalizowaniem, co bezpośrednio wpływa na czas trwania postępowania. Założeniem Regulaminu Sądu jest wydawanie orzeczeń przez Arbitra w sprawie spornej w terminie 30 dni od otrzymania akt sprawy.

Przykładem sportu domenowego jest spór o domenę internetową: gmail.com.pl (sygn. akt 9/07/PA.). W 2006 r. Pozwany w sprawie stał się abonentem ww. domeny na skutek cesji. Powód wobec braku odpowiedzi na wezwanie do przeniesienia praw z rejestracji, w 2007 r. złożył pozew. Zdaniem Powoda naruszone zostały jego dobra osobiste oraz zasady uczciwej konkurencji. Powód zarzucił również Pozwanemu cybersquatting (czyli praktykę polegającą na kupowaniu domen internetowych w celu ich odsprzedawania po zawyżonej cenie). Pozwany zaś domagał się oddalenia w całości roszczeń Powoda.

Zdaniem Sądu w sprawie niniejszej doszło do naruszenia prawa, choć jednocześnie Sąd nie uwzględnił zarzutu naruszenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sąd w wyroku z 2 sierpnia 2007 r. orzekł, że Pozwany poprzez rejestrację i używanie nazwy domeny gmail.com.pl naruszył prawo do uzyskanej przez Powoda renomy na rynku, a także zasądził od Pozwanego na rzecz Powoda koszty postępowania.

Chcesz chronić swoją domenę?

Napisz do nas!

Autor: Manuela Kozłowska