WAŻNE!
Monitoring patentów

Monitoring znaków towarowych
Kategorie
Wiadomości

Jak chronić znak towarowy?

Znak towarowy to każde oznaczenie graficzne, które możesz umieszczać na swoich produktach, aby klienci mogli zidentyfikować Twój produkt na tle konkurencji. Znakiem towarowym może być zarówno logo Twojej firmy, jak również nazwa i logo wszystkich Twoich produktów. Z tego względu, warto wiedzieć jak chronić znak towarowy.

Wbrew pozorom zarejestrowanie swojej firmy w KRS nie jest równoznaczne z prawną ochroną znaku towarowego. Urzędy, które rejestrują przedsiębiorców nie sprawdzają, czy nazwa bądź logo danej firmy już istnieje. W takim razie, jak chronić znak towarowy? Najlepszym rozwiązaniem jest rejestracja znaku towarowego w urzędzie patentowym. Specjaliści w AOMB.pl z pewnością pomogą Ci zarejestrować i chronić znaki towarowe.

Prawo ochronne na znak towarowy

Prawo do wyłącznego posługiwania się znakiem towarowym w celach zawodowych lub zarobkowych, określane jest jako prawo ochronne na znak towarowy. Warto pamiętać, że ma ono charakter czasowy i terytorialny, czyli prawo chroni znak towarowy tylko przez określony czas (10 lat w Polsce) i na wyznaczonym terenie.

Prawo ochronne na znak towarowy realizuje się przede wszystkim wtedy, gdy znak umieszczany jest na towarach lub opakowaniach oraz oznaczone artykuły są umieszczane i wprowadzane do obrotu gospodarczego, a także importowane i eksportowane. Co więcej, prawo ochronne na znak towarowy realizuje się w możliwości posługiwania się znakiem towarowym, w celach reklamowych i promocyjnych oraz umieszczania znaku na dokumentach, potrzebnych do wprowadzenia towarów do obrotu gospodarczego lub tych dotyczących świadczenia usług.

Jak zastrzec znak towarowy?

Zastanawiasz się, jak zastrzec znak towarowy? Jeśli chcesz, aby Twój znak towarowy był zastrzeżony, to musisz zgłosić go do rejestracji w Urzędzie Patentowym. To właśnie tam Twoje zgłoszenie będzie rozpatrywane. Urząd Patentowy bada, czy znak towarowy można zarejestrować, a także czy nie wpłynął jakikolwiek sprzeciw osób trzecich.

Jeśli nie zostaną stwierdzone żadne nieprawidłowości i nie wpłynie żaden sprzeciw, to urząd wyda pozytywną decyzję o rejestracji znaku towarowego. Niestety, wbrew pozorom procedura ta nie jest taka łatwa. Osoba zgłaszająca znak do rejestracji musi wykazać się znajomością prawa własności przemysłowej, dlatego zastrzeganie znaku towarowego najlepiej jest zlecić specjalistom, np. AOMB.pl.

Jak sprawdzić, czy znak towarowy jest zastrzeżony?

Każdy zastrzeżony znak towarowy widnieje w odpowiednim rejestrze. Z tego względu, chcąc zarejestrować znak towarowy należy uprzednio sprawdzić, czy nie istnieje już identyczny lub podobny znak do Twojego. W tym celu należy przeszukać: bazę znaków krajowych, bazę znaków unijnych obowiązujących w UE oraz bazę znaków międzynarodowych.

Jeśli jednak nie masz wystarczających umiejętności lub czasu, by mozolnie przeszukiwać wszystkie te bazy, to doskonałym rozwiązaniem jest zlecenie tego profesjonalnej firmie, takiej jak AOMB.pl. Nasi specjaliści sprawdzą, czy można ochronić dany wytwór lub czy można go produkować, wykonując usługę poszukiwań znaków towarowych.

Kategorie
Wiadomości

EQE – co to jest?

Wielokrotnie słyszałeś skrót EQE, ale w dalszym ciągu nie wiesz co kryje się pod tymi trzema literami? Bez obaw, my pomożemy Ci dokładnie zrozumieć, co to jest EQE, a także jakie warunki należy spełniać, aby przystąpić do European Qualifying Examination, a następnie obronić tytuł europejskiego rzecznika patentowego.

EQE to Europejski Egzamin Kwalifikacyjny, który sprawdza wiedzę i weryfikuje umiejętności reprezentowania kandydatów w postępowaniu EPO (Europejskiego Urzędu Patentowego). Głównym celem European Qualifying Examination jest sprawdzenie czy kandydat ma wymagane umiejętności i wiedzę, aby reprezentować wnioskodawców przed EPO.

Egzamin na europejskiego rzecznika patentowego – najtrudniejszy egzamin świata?

European Qualifying Examination jest organizowany i prowadzony przez Radę Nadzorczą, Komisję Egzaminacyjną oraz Sekretariat Egzaminacyjny. Egzamin kwalifikacyjny na europejskiego rzecznika patentowego jest obecnie uznawany za jeden z najbardziej wymagających, profesjonalnych egzaminów.

Wszyscy kandydaci muszą wykazać się szczególną wiedzą europejskich praw patentowych, umową o współpracy patentowej (PCT), konwencją paryską, prawem odwoławczym EPO i wybranymi przepisami krajowymi. Co ważne, treść European Qualifying Examination dotyczy wyłącznie tekstów prawnych, obowiązujących w dniu 31 października roku poprzedzającego egzamin.

EQE – egzamin potwierdzający kwalifikacje europejskiego rzecznika patentowego

Egzamin EQE odbywa się tylko raz w roku i składa się z pięciu części. Każdy z kandydatów musi przejść badania wstępne, w trakcie których oceniana jest zdolność do udzielania odpowiedzi na pytania prawne i pytania dotyczące sporządzania oświadczeń. W kolejnym etapie sprawdzana jest zdolność kandydata do zgłaszania roszczeń i wstępna część europejskiego zgłoszenia patentowego. Trzeci etap EQE polega na przygotowaniu odpowiedzi na oficjalne pismo, by dalej przejść do opracowywania sprzeciwu wobec patentu europejskiego. Ostatni etap egzaminu kwalifikacyjnego na europejskiego rzecznika patentowego to uzyskanie odpowiedzi na wykonane zadania.

Zespół AOMB.pl tworzą wykwalifikowani rzecznicy patentowi zarówno z Polski, jak również z całej Europy. Każdy z naszych rzeczników patentowych pomyślnie przeszedł egzamin EQE, a nasze 10-letnie doświadczenie pomaga nam w świadczeniu najwyższej jakości usług w obszarze ochrony prawnej własności intelektualnej.

Kategorie
Wiadomości

Międzynarodowe i konkurencyjne znaki towarowe

Zarejestrowany znak towarowy zwiększa wartość przedsiębiorstwa, sprawia, że konsumenci bardziej ufają marce, a także powstrzymuje konkurentów przed czerpaniem jakichkolwiek korzyści materialnych i niematerialnych z renomy zastrzeżonego znaku. Rejestracja znaku towarowego jest niezwykle korzystna dla każdego ceniącego swoje dzieła twórcy.

System rejestracji międzynarodowych znaków towarowych, ułatwia procedury ubiegania się o rejestrację w krajach członkowskich Związku Madryckiego. Zgłaszający ma możliwość uzyskania ochrony swojego znaku towarowego we wszystkich krajach członkowskich. Ochrona ta jest identyczna, jak ta otrzymana bezpośrednio w poszczególnych państwach.

Co to są znaki towarowe?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które da się przedstawić w graficzny sposób. Niezależnie od tego czy jest to wyraz, rysunek, kompozycja kolorystyczna, sygnał dźwiękowy, czy inne przejawy artystyczne – powinno być możliwe odróżnienie ich od towarów innego przedsiębiorstwa. Ochrona znaku towarowego może działać nie tylko na terenie kraju, ale również na całym świecie.

Międzynarodowe znaki towarowe zwalniają twórcę z rejestrowania znaku w kilku krajach, o różnych systemach prawnych. Chcąc zarejestrować znaki towarowe międzynarodowe, wystarczy zgłosić się do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Tego typu rejestracja jest najszersza terytorialnie i pozwala na zabezpieczenie prawa do używania zastrzeżonego znaku towarowego, na terenie wybranych krajów z listy 113 państw z całego świata.

Jak sprawdzić znaki towarowe?

Niektóre znaki towarowe są już zastrzeżone, dlatego warto wiedzieć, gdzie sprawdzić ich dostępność. Wszystkie międzynarodowe i konkurencyjne znaki towarowe widnieją w odpowiednich rejestrach. Zastrzeżony międzynarodowy znak towarowy można odnaleźć w takich bazach znaków międzynarodowych. Istnieje również baza znaków krajowych oraz baza znaków unijnych, obowiązujących w Unii Europejskiej.

Wszystkie powyżej wymienione bazy zawierają konkurencyjne i międzynarodowe znaki towarowe, których istnienie może niekiedy stanowić przeszkodę do uzyskania praw na dany znak, który chce się zarejestrować. O tym, jak sprawdzić znaki towarowe, doskonale wiedzą profesjonalni rzecznicy patentowi, dlatego świetnym rozwiązaniem jest zlecenie tego zadania specjalistom, np. z AOMB.pl.

Kto udziela praw ochronnych na znaki towarowe?

Jeśli zależy Ci na tym, by zastrzec międzynarodowe i konkurencyjne znaki towarowe, to powinieneś zgłosić go odpowiednio wyznaczonego urzędu, który dotyczy interesującego Cię obszaru. Chcąc otrzymać prawa ochronne na znak towarowy w kraju, należy udać się do odpowiedniego urzędu. W Polsce za udzielanie praw ochronnych, odpowiada UPRP, czyli Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Teren UE obejmuje Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – euipo, natomiast praw ochronnych na międzynarodowe znaki towarowe udziela WIPO, czyli Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, w Genewie. To właśnie tam, po dokonaniu zgłoszenia lub rejestracji znaku w kraju pochodzenia, można zastrzec wybrany znak towarowy w wybranych państwach na całym świecie.

Międzynarodowe znaki towarowe – zasady

Jednym z zasadniczych warunków ubiegania się o rejestrację międzynarodowego znaku jest dokonanie zgłoszenia lub rejestracji znaku w kraju pochodzenia. Nie bez znaczenia jest wybranie odpowiedniego urzędu pochodzenia, który musi odnosić się do danego zgłoszenia międzynarodowego.

Ubiegając się o zastrzeżenie międzynarodowego znaku towarowego zgłoszenie powinno zawierać m.in.: znak, wykaz towarów i usług, które mają być objęte ochroną, będące sklasyfikowane zgodnie z międzynarodową kwalifikacją towarów i usług (klasyfikacja nicejska). Warto również pamiętać, że każde zgłoszenie złożone w urzędzie patentowym może być dokonane w języku angielskim lub francuskim.

Kategorie
Wiadomości

Naruszenie patentu – z czym się to wiąże?

Uzyskując patent, nabywa się prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, na obszarze całego kraju. Z tego względu, uprawniony otrzymuje monopol na gospodarczą eksploatację chronionego wynalazku, a jednocześnie nabywa prawo do zakazywania innym eksploatacji.

Naruszenie patentu wiąże się z określonymi roszczeniami, które wynikają z przepisów prawnych. Zdecydowana większość spraw o naruszenie patentu, toczy się między przedsiębiorcami, dlatego w takich przypadkach stosowane są przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach gospodarczych.

Zawinione naruszenie patentu

Osoba, której patent został naruszony, może żądać od sprawcy zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych lub dokonując zapłaty sumy pieniężnej, w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej lub innego stosownego wynagrodzenia.

Właściciel patentu, np. dzięki współpracy z AOMB.pl może stworzyć skuteczną strategię ochrony własności. Nasi wykwalifikowani rzecznicy patentowi pomogą Ci w przypadku naruszenia patentu i czynów nieuczciwej konkurencji.

Pozew o naruszenie patentu

Kary za naruszenie patentu można domagać się na drodze postępowania sądowego. Zgodnie z art.17 Kodeksu Postępowania Cywilnego, sądami właściwymi do rozstrzygania sporów dotyczących prawa do patentów są sądy okręgowe, właściwe dla miejsca położenia siedziby lub miejsca zamieszkania pozwanego.

Warto pamiętać, że pozew o naruszeniu patentu można wnieść tylko wtedy, gdy roszczenia nie uległy przedawnieniu. Kara za naruszenie patentu grozi tylko do upływu 3 lat. Proces przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu prawa patentu, a także oddzielnie o osobie, która dopuściła się naruszenia patentu. W każdym przypadku, roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu.

Naruszenie patentu – konsekwencje

Każde naruszenie patentu ma swoje konsekwencje. Osoba przypisująca sobie autorstwo danego wynalazku lub wprowadza inną osobę w błąd, co do autorstwa cudzego projektu lub w inny sposób narusza prawa twórcy projektu wynalazczego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jeśli jednak sprawca dopuszcza się naruszenia patentu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, to taka osoba podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. W przypadku mniejszej wagi naruszenia, sprawca podlega tylko karze grzywny.

Kategorie
Wiadomości

Ochrona celna praw własności intelektualnej

Ochrona celna w skuteczny sposób pomaga przedsiębiorcom w walce z nieuczciwością kontrahentów lub konkurentów, którzy chcą wykorzystać własność intelektualną drugiego człowieka lub grupy ludzi, by osiągnąć jakieś korzyści. Dzieje się to poprzez wprowadzenie lub próby wprowadzenia na rynek towarów podrabianych oraz pirackich.

Własność intelektualna to jedno z najważniejszych dóbr każdego przedsiębiorstwa. To właśnie na nią składa się szereg praw do wytworów, które nie są określane jako rzeczy, ale najczęściej są w rzeczach ucieleśnione. Na większość z nich przysługują określone prawa, a posiadając któreś z nich, otrzymuje się monopol na obszar, w który nie wolno nikomu ingerować.

Ochrona celna jako narzędzie wspierania rozwoju gospodarczego

Swoboda obrotu towarami sprzyja powstawaniu nadużyć w obszarze celno-podatkowym, dlatego tak ważna jest odpowiednia ochrona celna jako narzędzie wspierania rozwoju gospodarczego. W stosunku do służb celnych, stale wzrastają wymagania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony rynku, by zapewnić gospodarce Polski odpowiednie podłoże do rozwoju.

Skuteczne i efektywne wykonywanie zadań przez służby celne, w aspekcie rozwoju gospodarczego zapewnia skuteczne egzekwowanie praw własności intelektualnej oraz zwalczanie handlu towarami, naruszającymi prawo w ramach międzynarodowego łańcucha dostaw.

Ochrona praw własności intelektualnej – służba celna

Zdecydowana większość konsumentów nie zdaje sobie sprawy, jak wiele otaczających ich przedmiotów nadużywa praw własności intelektualnej. Co istotne, obrót towarami, które naruszają prawa własności intelektualnej, wyrządza wiele szkód w rozwoju gospodarki, a także wprowadza w błąd konsumentów, a nawet zagraża ich życiu i zdrowiu. Dlatego istotna jest ochrona celna praw własności intelektualnej.

Polska, ze względu na swoje położenie geopolityczne oraz geostrategiczne stanowi niezwykle ważne miejsce przesyłu przesyłek. Warto zaznaczyć, że w 2012 roku ilość zatrzymanych towarów, łamiących prawa własności intelektualnej, stanowiła ponad 10 procent w całej Unii Europejskiej. Ochrona celna dba, by podrabiane towary były jak najszybciej wykrywane, jednocześnie zapobiegając trafianiu podróbek na bazary, internetowe portale, a nawet do sklepów.

Dbaj o prawa własności intelektualnej

Ochrona praw własności intelektualnej daje wyłączne prawo do korzystania z tego prawa, a także czerpania z niego korzyści. Właściciel może oznaczać towary swoim znakiem towarowym, udzielać licencji, a także wdrażać technologię, opartą na rozwiązaniach objętych patentem.

Prawo własności intelektualnej stanowi niezwykle istotną wartość przedsiębiorstwa. Z tego względu, należy zadbać o odpowiednie klauzule ochrony własności intelektualnej w zawieranych umowach, a także zapewnić ochronę nowym produktom dopiero wprowadzanym na rynek.

Wyspecjalizowani rzecznicy patentowi np. w AOMB.pl chętnie pomogą Ci stworzeniu strategii ochrony własności intelektualnej w Twojej firmie, a dodatkowo sprawdzą czy można produkować dany wytwór. Dbaj o prawa własności intelektualnej razem z AOMB.pl.

Kategorie
Wiadomości

Odzyskiwanie domeny – jak odzyskać domenę?

Zastanawiasz się, jak odzyskać domenę internetową, która została przejęta przez pirata domenowego? Pamiętaj, że istnieją prawa do domeny, którymi możesz dysponować. Z problemem, jakim jest odzyskiwanie domeny, najczęściej borykają się potężni przedsiębiorcy.

Wbrew pozorom, sposobem na to by odzyskać utraconą domenę jest nie tylko jej kupno od szantażystów domenowych, ale również walka na drodze sądowej. W takim razie, na czym polega odzyskiwanie domeny internetowej drogą sądową? Już na samym początku warto upewnić się, że Twój znak towarowy jest zarejestrowany lub jako pierwszy posługiwałeś się danym określeniem.

Czy odzyskanie domeny firmowej jest możliwe?

Zaczynasz wątpić w to, że odzyskanie domeny firmowej jest w ogóle możliwe? W takim razie, najwidoczniej nie trafiłeś jeszcze na odpowiednich specjalistów, którzy doradziliby Ci, jak w uproszczony, szybki i mało stresujący sposób odzyskać utraconą domenę. Doskonałą, a zarazem alternatywną metodą rozwiązania sporu jest oddanie sprawy przed Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych. Postępowanie to rządzi się odmiennymi zasadami, niż ma to miejsce w przypadku zwykłego postępowania sądowego.

Spory rozstrzygane są przez arbitrów, którzy posiadają wystarczającą wiedzę z zakresu funkcjonowania internetu, domen internetowych i problemów prawnych związanych z tą sferą. Co istotne, odzyskiwanie domeny jest zdecydowanie krótsze niż w przypadku tradycyjnych rozpraw sądowych. Niebudzące wątpliwości spory, rozstrzygane są nawet w ciągu 2 do 6 miesięcy. Zadbaj o odpowiednie doradztwo prawne. Rozpocznij współpracę ze specjalistami odzyskiwania domen internetowych w AOMB.pl.

Odzyskiwanie domeny – walka prawna

Odzyskiwanie domen zazwyczaj kończy się sporami trafiającymi przed wyspecjalizowane sądy polubowne, pod warunkiem, że zgadzają się na to obie strony. Jednak zdarzają się przypadki, kiedy zawarty spór rozstrzygany jest przez sąd państwowy.

W trakcie formułowania roszczeń, można żądać zarówno usunięcia nazwy domeny z rejestru, jak również jej transferu na siebie. Co ważne, oddając swoją sprawę pod wyrokowanie sądu, każda ze stron zrzeka się możliwości wniesienia odwołania od wyroku do sądu powszechnego.

Z nami odzyskanie domeny internetowej jest możliwe!

Czasy, kiedy z Internetu korzystały tylko duże firmy e-commerce już dawno przeminęły. Z tego względu, warto zatroszczyć się o właściwą rejestrację domeny internetowej swojej firmy. Dzięki Kancelarii patentowej AOMB, masz szansę nie tylko na uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat swoich praw jako użytkownika sieci, ale również rzecznicy patentowi pomogą Ci w przypadku sporów domenowych (np. gdy ktoś próbuje wykorzystać Twoją reputację, posługując się łudząco podobnym adresem internetowym, dla prowadzenia swojego biznesu). Z AOMB.pl odzyskanie domeny internetowej jest możliwe!