Zmiany przepisów w zakresie unieważnienia i ograniczenia patentu
Zmiany przepisów w zakresie unieważnienia i ograniczenia patentu
Nowelizacja prawa własności przemysłowej z dnia 16 października 2019 r.[1] wprowadza daleko idące zmiany w zakresie unieważniania i ograniczania patentu. Możliwość wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie patentu stanie się bardziej dostępna dla zainteresowanego. W przeciwieństwie do obecnej regulacji, wnioskodawca nie będzie musiał wykazać interesu prawnego, by wszcząć takie postępowanie. Co więcej, poszerzeniu uległ również katalog okoliczności uzasadniających unieważnienie patentu. W stanie prawnym, który będzie obowiązywał po wejściu w życie przedmiotowej nowelizacji, patent będzie mógł zostać unieważniony, jeżeli wnioskodawca wykaże, że:
  • nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu;
  • wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić;
  • patent został udzielony na wynalazek nieobjęty treścią zgłoszenia lub zgłoszenia pierwotnego;
  • zastrzeżenia patentowe nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły lub nie są w całości poparte opisem wynalazku.
Szczególnie ostatnia przesłanka stanowi novum w odniesieniu do obecnego stanu prawnego.
Nowelizacja prawa własności przemysłowej wprowadza ponadto do polskiego systemu prawnego procedurę, za pomocą której uprawniony z patentu może ograniczyć swoje prawo przez zmianę zastrzeżeń patentowych. Procedura ta ma istotne znaczenie dla podmiotu, w stosunku do którego istnieje wysokie ryzyko unieważnienia patentu. Uprawniony może bowiem wnieść o ograniczenie patentu w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu aż do czasu ustosunkowania się do sprzeciwu albo w trakcie postępowania w sprawie o unieważnienie patentu przed rozprawą. W takiej sytuacji Urząd Patentowy RP może postanowić o połączeniu sprawy z wniosku o ograniczenie patentu wraz z toczącym się postępowaniem w sprawie sprzeciwu albo postępowaniem w sprawie o unieważnienie patentu w celu ich łącznego rozpoznania. Niewątpliwie zmiana ta przyśpieszy rozpoznanie sporu pomiędzy stronami.


[1] Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej.