WAŻNE!
Monitoring patentów

Monitoring znaków towarowych
Kategorie
Wiadomości

Pracownik miał pomysł i wynalazł.
Pracodawca zyska prawo do tej nowości

Rozwinięcie tego zagadnienia można znaleźć w najnowszym numerze tygodnika Kancelarie RP, gdzie znajdziecie artykuł naszej rzeczniczki patentowej – Adrianny Zięcik

Będzie tak w sytuacji, gdy wynalazek powstanie w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków wynikających ze stosunku pracy. W takim przypadku, jak precyzują to przepisy, prawo do uzyskania wynalazku przysługuje jego pracodawcy. W takim przypadku geneza wynalazku wynika ze stosunku pracy, a interes pracodawcy przemawia za przyznaniem mu pierwotnego prawa do uzyskania patentu na taki wynalazek. Zresztą uprawnienie to nie dotyczy wyłącznie wynalazku, ale także rozwiązań, które mogą prowadzić do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (odpowiednio pracowniczy wzór użytkowy czy pracowniczy wzór przemysłowy). Przyznanie tego pierwotnego prawa podmiotowi innemu niż twórca ma swoje zakorzenienie w realiach – w przypadkach wynalazczości pracowniczej to pracodawca dostarcza środki finansowe, organizacyjne, techniczne, jak i cały ekosystem, w którym znajduje się wynalazca. Niewątpliwie te wszystkie składowe i środowisko zapewniające przepływ myśli twórczej uzasadniają przesunięcie uprawnień z twórcy na jego pracodawcę.

Nie ma automatu

Trzeba wiedzieć, że prawo do wynalazku nie przysługuje pracodawcy w sposób automatyczny i w przypadku każdego nawiązanego stosunku pracy. Automatyzm i brak formalności oraz woli twórcy są obecne tylko wtedy, gdy realizacja wynalazku wynika wprost z obowiązków zawartych w umowie o pracę. Umowa o pracę musi je określać w sposób wyraźny, ostry i najkorzystniej stosunkowo wąski, ale sam obowiązek stworzenia wynalazku nie musi być przewidziany w umowie wprost. Zakres obowiązków musi zakładać działania twórcze, czyli nowe oraz indywidualne, zwykle w formule prac o charakterze badawczo-rozwojowym. Innymi słowy – zakres ten musi obejmować tworzenie wynalazków pracowniczych, sam opis stanowiska bądź określenie zawodu i miejsca w strukturze danej organizacji będą niewystarczające. Natomiast gdy z umowy w sposób wyraźny wynika, jaka działalność intelektualna będzie traktowana jako wynalazek, pracodawca staje się uprawnionym do tego z chwilą powstania wynalazku pracowniczego, bez względu na to, czy wolą pracownika jest jego eksploatacja bądź ubieganie się o ochronę patentową. Istotne jest, że w umowie może być zawarte wiele obowiązków, ale przynajmniej część z nich musi się w sposób wyraźny i bezpośredni odnosić do twórczych działań pracownika w określonym zakresie.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij tu: https://aomb.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poradnik-Prawo-i-Podatki_.pdf

Kategorie
Blog

Przetwarzanie tworzyw sztucznych – aktualne trendy patentowe

W ubiegłym miesiącu EPO opublikowało raport dotyczący globalnych trendów w innowacjach z obszaru tworzyw sztucznych – ich recyklingu, gospodarki cyrkularnej i źródeł alternatywnych. Z raportu wynika, że w latach 2010-2019 to Stany Zjednoczone i Europa wyróżniały się jako globalni innowatorzy w branży tworzyw sztucznych w obiegu zamkniętym. Trzecie miejsce zajęła Japonia, wyprzedzając tym samym Koreę Południową i Chiny. Najwyższą aktywność patentową odnotowano w dziedzinie recyklingu chemicznego i biologicznego. Innym ciekawym trendem są bioplastiki, które znajdują zastosowanie m.in. w ochronie zdrowia oraz przemyśle opakowaniowym i kosmetycznym.

Pełny raport jest dostępny pod linkiem:

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/069F978FE569055EC125876F004FFBB1/$File/patents_for_tomorrows_plastics_study_en.pdf

Zapraszamy do lektury!

Autor: Małgorzata Dominiak /Polski i europejski rzecznik patentowy

Kategorie
Wiadomości

Badanie satysfakcji Klientów AOMB Polska Sp. z o.o.

W drugiej połowie 2021 roku przeprowadziliśmy, po raz pierwszy, anonimowe badanie satysfakcji Klientów AOMB Polska.
W kwestionariuszu znajdowały się zarówno pytania zamknięte jak i otwarte, dzięki czemu uzyskaliśmy pogłębioną ocenę naszej pracy, a Klienci mieli możliwość zapisywania swoich uwag oraz sugerowania zmian i potrzeb.
Otrzymaliśmy ciekawe wyniki, z których jesteśmy bardzo zadowoleni.

Ponad 87% ankietowanych oceniło, że świadczymy usługi na bardzo wysokim poziomie.

Jesteśmy dumni, że ponad 90% naszych Klientów wysoko zarekomendowałoby naszą kancelarię innym.

Otrzymaliśmy również kilka pisemnych opinii, które zwracają uwagę na działania AOMB.

Dziękujemy naszym Klientom za wypełnienie ankiety i poświęcony czas!

Dzięki takiemu badaniu możemy wyciągnąć wnioski na przyszłość oraz dołożyć wszelkich starań, aby nasza praca przynosiła jeszcze większą korzyść dla Klientów.

Kategorie
Wiadomości

Zrzut ekranu to dowód
w sprawie

Rozwinięcie tego zagadnienia można znaleźć w najnowszym numerze tygodnika Kancelarie RP, gdzie znajdziecie artykuł naszego radcy prawnego – Marka Rumaka

Sama abstrakcyjna możliwość manipulacji treścią lub datą strony internetowej nie stanowi wystarczającej podstawy do podważenia wiarygodności dowodu w postaci zrzutu ekranu z tej strony – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE.

Żyjemy w czasach, w których nie tylko handel, ale coraz więcej dziedzin życia przenosi się do sieci, a pandemia Covid-19 zdecydowanie przyspieszyła ten proces. Ma to również wpływ na postępowania przed urzędami czy sądami zajmującymi się sprawami własności intelektualnej, w tym na postępowania przed unijnym organem zajmującym się rejestracją znaków towarowych UE oraz wzorów wspólnotowych – European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Dowody pochodzące „z internetu” w sposób oczywisty będą się zatem coraz częściej pojawiać w sprawach spornych dotyczących praw własności przemysłowej, a w szczególności w sprawach dotyczących wzorów przemysłowych, w których wykazanie braku nowości danego wzoru decyduje o możliwości skutecznego unieważnienia prawa. Tak więc w przypadku wzorów przemysłowych kwestia wykazania, iż dany produkt pojawił się przed datą zgłoszenia wzoru, jest absolutnie kluczowa, a głównym miejscem, gdzie takie dowody można znaleźć, stał się internet.

Ważne Rozstrzygnięcie

Istotny w tej kwestii jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 20 października 2021 r. (w sprawie T-823/19). Dotyczy on bowiem wartości dowodowej materiałów pochodzących z internetu – a dokładniej zrzutów z ekranu ze stron internetowych. Sąd rozstrzygnął spór dotyczący unieważnienia wzoru na spinkę do włosów. Co istotne, zarówno EUIPO, jak i sąd w wyroku nie skupiały się na samym podobieństwie pomiędzy wcześniej ujawnionymi spinkami do włosów a unieważnianym wzorem. Towary te były właściwie identyczne, więc sam właściciel wzoru (a później w postępowaniu przed sądem – skarżący) nie próbował nawet tego kwestionować. Istota sporu, którą musiały rozstrzygnąć EUIPO, a później sąd w wyroku, sprowadzała się do kwestii dowodowych, a mianowicie – czy zrzuty z ekranu, na których ujawnione zostały wcześniej ujawnione spinki do włosów, są wystarczająco wiarygodnym dowodem, aby na tej podstawie unieważnić wzór wspólnotowy. Sąd przeprowadził również głębszy wywód na temat wymogów, jakie powinny spełniać tego rodzaju dowody pochodzące z internetu. Odniósł się także do problematycznej kwestii dowodów pochodzących z Wikipedii, które w praktyce często pojawiają się w sprawach spornych pomiędzy stronami.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij tu: https://aomb.pl/wp-content/uploads/2020/12/Artykul-Kancelarie-RP.pdf

Kategorie
Wiadomości

Otwierają się drzwi do
rewolucyjnych rozwiązań
technologicznych

Rozwinięcie tego zagadnienia można znaleźć w najnowszym numerze tygodnika Kancelarie RP, gdzie znajdziecie artykuł naszej aplikantki rzecznikowskiej – Alicji Zaprzalskiej

Zainteresowanie świata przemysłu inżynierią kwantową będzie stanowić nowe wyzwanie dla rzeczników patentowych oraz ekspertów urzędów patentowych.

Zgodnie z obecną wiedzą, świat składa się atomów, a te z elektronów, protonów oraz neutronów. Światem tych cząstek rządzi mechanika kwantowa. Ta piękna, choć godząca w intuicję, teoria stała się chlebem powszednim nie tylko fizyków, ale na porządku dziennym używana jest także przez chemików, informatyków czy inżynierów materiałowych. Obecnie znajdujemy się w przededniu rewolucji kwantowej, jaką mogą dostarczyć komputery kwantowe i materiały nadprzewodzące.

Prąd w nieskończoność

Nadprzewodniki są materiałami posiadającymi zdolność przewodzenia prądu bez oporu. To oznacza, że raz zadany prąd będzie płynął w nadprzewodniku w nieskończoność!. Klasyczne nadprzewodniki wykazują taką właściwość jedynie w temperaturach bliskich zera bezwzględnego, dlatego wszelkie urządzenia je wykorzystujące – takie jak urządzenia pomiarowe czy aparatura medyczna – wymagają ciągłego chłodzenia przy pomocy płynów kriogenicznych. Jest to rzecz jasna skomplikowane i kosztowne. Czy istnieją zatem takie materiały, które są nadprzewodnikami w temperaturze pokojowej? Odpowiedź jest zasadniczo pozytywna, jednak sprawa nie jest aż tak prosta. Stosunkowo niedawno w czasopiśmie naukowym „Nature” pojawiła się informacja o nadprzewodniku wysokotemperaturowym wytworzonym na bazie węgla i siarki. Niestety, materiał syntezowany był z fazy gazowej pod ekstremalnie wysokim ciśnieniem (rzędu GPa), co w tym momencie wyklucza jego zastosowanie.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij tu: https://aomb.pl/wp-content/uploads/2020/12/Artykul_Kancelarie-RP.pdf

Kategorie
Blog

EUIPO zanotowało rekord zgłoszeń znaków towarowych w pierwszym półroczu 2021 roku.

Pandemia Covid-19 ukształtowała sposób funkcjonowania i kondycję rynków na całym świecie. Pojawienie się zjawiska, które posiada tak znaczący wpływ na gospodarkę w skali globalnej wydaje się zdarzeniem precedensowym. Prawdopodobnie nie istnieje branża, która nie musiałaby radzić sobie ze skutkami pandemii. Jej wpływ na funkcjonowanie niektórych sektorów rynku jest bardziej widoczne dla przeciętnego odbiory, dla innych pozostaje widoczne dopiero w statystykach. Branża IP również stanęła przed niemałym wyzwaniem, ponieważ równiej jej powodzenie zależy od kondycji gospodarki. Ponieważ jednak z definicji jest to branża innowacyjna, tak i w tym przypadku stworzyła miejsce dla nowych pomysłów, otwarcia się na nowe obszary działań, wychodząc naprzeciw tej szczególnej sytuacji. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) opublikowało raport ukazujący przyrost zgłoszeń znaków towarowych w pierwszym półroczu br.

Źródło: EUIPO

W pierwszej połowie 2021 roku EUIPO odnotowało rekordową liczbę wszystkich zgłoszeń znaków towarowych w liczbie 101 021. Jest to wynik o 24 % wyższy niż miało to miejsce w roku 2020. Prezentowany wynik ukazuje, że po trudnym czasie, który rozpoczął się w ubiegłym roku, reakcja IP była adekwatna. Istniały uzasadnione obawy, że branże usługowe, których produkt jest nienamacalny, umysłowy, mogą podczas pandemii ucierpieć. Tendencja zaprezentowana przez EUIPO ukazuje obraz świadomego konsumenta, poszukującego rozwiązań dopasowanych do zaistniałej sytuacji. Odnotowano ogólny wzrost popytu na zgłaszanie znaków towarowych obejmujących urządzenia do przetwarzania danych i komputery, zarządzanie przedsiębiorstwem oraz usługi i badania naukowe i technologiczne. najprawdopodobniej spowodowany uzgodnionymi globalnymi wysiłkami w celu odpowiedniego zaspokojenia zmieniających się potrzeb konsumentów i organów służby zdrowia w czasie pandemii COVID-19.

Wykaz zgłaszanych znaków towarowych ze względu na rodzaj.
Źródło: EUIPO

Przy tak utrzymującej się tendencji wzrostu zgłoszeń EUTM, będzie on w 2021 roku o 20 % wyższy niż założenia prognostyków.

Głównym celem i dążeniem EUIPO jest utrzymanie wzrostu, przy jednoczesnym ciągłym ulepszaniu jakości i terminowości usług. Przykładem tych dążeń jest fakt, że w pierwszych sześciu miesiącach roku Urząd zbadał 103 000 znaków towarowych (o 27 % więcej niż w ubiegłym roku).

W czasach pandemicznych niezwykle miło jest informować o nowym rekordzie, który nie ma związku z liczbą zakażeń. Przyglądając się jednak dziedzinom, w których dokonuje się wzrost, w obrębie zgłoszeń znaków towarowych, unaocznia się, że związek z samą pandemią jest bardzo ścisły.

Autor: Agnieszka Sobieska / Aplikantka rzecznikowska