WAŻNE!
Monitoring patentów

Monitoring znaków towarowych
Kategorie
Wiadomości

Pandemia SARS-CoV-2, bodźcem do rozwoju i innowacji w obszarze life science

Więcej na ten temat można znaleźć w najnowszym numerze My Company Polska, gdzie znajdziecie komentarz naszego rzecznika patentowego – Jana Dobrzańskiego.

Pandemia, która w zeszłym roku ogarnęła cały świat i wymusiła głębokie zmiany w wielu dziedzinach życia, stanowi ogromny bodziec do rozwoju i innowacji w obszarze life science. Europejski Urząd Patentowy (EPO) w 2020 r. zanotował znaczący wzrost liczby zgłoszeń wynalazków w zakresie technologii medycznych (14 295, +2,6 proc.), farmacji (8589, +10 proc.) i biotechnologii (7246, +6,3 proc.). W Europie nie można uzyskać patentu na metodę leczenia lub metodę diagnostyczną, a niektóre wynalazki biotechnologiczne są wyłączone spod patentowania z powodów etycznych. Jednak w tym zakresie wieloletnia praktyka zapewnia różne rozwiązania, m.in. udzielanie patentów na nowe zastosowania terapeutyczne znanych substancji leczniczych (np. wykorzystanie znanych leków przeciwwirusowych w leczeniu SARS-CoV-2) pod warunkiem wstępnego wykazania skuteczności w tym nowym obszarze (np. w badaniach in vitro). Przy ubieganiu się o ochronę wynalazków takich, jak przeciwciała lub wytwory zdefiniowane przez sekwencję DNA, RNA lub aminokwasową bardzo ważnym wymogiem jest określenie zgłoszonego rozwiązania jasno i jednoznacznie. W wytycznych EPO z marca 2021 r. wśród innych zmian pojawił się m.in. osobny rozdział dotyczący dopuszczalnych definicji przeciwciał w zastrzeżeniach patentowych, a także dodatkowe wskazówki interpretacji terminów odnoszących się do sekwencji aminokwasów lub kwasów nukleinowych. Jest to podsumowanie dotychczasowej praktyki i orzecznictwa EPO, a także dla zgłaszających spora pomoc w odpowiednim przygotowaniu zgłoszeń.

Pełny artykuł przeczytacie także pod linkiem: KLIK!

Kategorie
Wiadomości

Zielone światło dla badań klinicznych urządzenia Pace Press spółki Medinice S.A.

Miło nam poinformować, że spółka Medinice S.A. otrzymała zgodę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych na rozpoczęcie badań klinicznych nad urządzeniem Pace Press. Więcej o tym fakcie oraz dalszych planach spółki można znaleźć tu:


https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20210525/medinice-otrzymalo-zgode-na-rozpoczecie-badan-klinicznych-w-projekcie-pacepress

Jesteśmy dumni, że jako kancelaria AOMB Polska wspieraliśmy Medinice S.A. w uzyskaniu ochrony patentowej na to urządzenie zarówno w Polsce, jak i przed Europejskim Urzędem Patentowym. Trzymamy kciuki za skuteczną komercjalizację tego nowatorskiego rozwiązania.

Kategorie
Wiadomości

Potrzeba inwestycji w czyste technologie – Raport EPO I IEA

Raport opublikowany przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) i Międzynarodową Agencję Energii (IEA), dotyczący globalnych trendów w innowacjach z dziedziny technologii niskoemisyjnych, wskazuje na potrzebę inwestycji w ten sektor, aby osiągnąć cele klimatyczne 2050 roku.

W latach 2017-2019 liczba zgłoszeń dotyczących czystych technologii wzrosła średnio o 3,3% rocznie przy jednoczesnym wyraźnym spadku zgłoszeń opartych o technologie paliw kopalnych. Niestety tempo wzrostu jest niższe niż w latach 2000-2013, gdzie średni roczny wzrost wyniósł 12,5%. Pośród niskoemisyjnych technologii wysoką aktywność patentową zanotowano w dziedzinie pojazdów elektrycznych.


Pełny raport jest dostępny na stronie Europejskiego Urzędu Patentowego: https://www.epo.org/service-support/publications.html?pubid=229#tab3

Kategorie
Wiadomości

Dwie Godziny dla Rodziny „POKOLENIOWO NA SPORTOWO”

Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny kancelaria AOMB Polska włącza się aktywnie w Globalny Ruch Społeczny na rzecz bliskości „Dwie Godziny dla Rodziny/Dwie Godziny dla CZŁOWIEKA”, zainicjowany przez Instytut Humanites przeszło dziewięć lat temu. m.in. w odpowiedzi na narastające zjawiska samotności, depresji, rozpadu więzi międzyludzkich, w tym rozpadu rodzin będące m.in. skutkiem tempa naszego.

Rok pracy zdalnej pokazuje, że jesteśmy przemęczeni. Według najnowszych badań pracujemy średnio o 3 godziny więcej. Brakuje nam higieny pracy. Według najnowszego badania Instytutu Humanites, aż 79% pracowników ma trudności z łączeniem ról zawodowych i prywatnych. Tym ważniejsze stają się praktyki wspierające psychiczny i fizyczny dobrostan pracowników i ich rodzin.

Warunki, w których współcześnie funkcjonujmy nie sprzyjają budowaniu rodzinnych więzi i zacieśnianiu relacji. Pochłonięci wirtualnym światem i tematami globalnymi, gubimy tych, którzy są najbliżej nas: naszych dziadków, rodziców, rodzeństwo, wujostwo, kuzynostwo. Kryzys więzi jako jeden z zagrażających trendów współczesności był szczegółowo omawiany podczas ostatniej konferencji Instytutu Humanites CZŁOWIEK I TECHNOLOGIA w ramach prezentacji Raportu o stanie człowieka. Pandemia uwypukliła i w znaczący sposób pogłębiła wiodące problemy wynikające z samotności, o których już w trakcie forum ekonomicznego w Davos w 2019 szeroko debatowano i postawiono jako priorytet do pracy na kolejne lata.
Cieszymy się, że nasza firma może być częścią tego projektu, tym bardziej, że tegoroczny motyw przewodni akcji „POKOLENIOWO NA SPORTOWO” daje wiele możliwości do zacieśniania relacji i potrzebnej nam aktywności pomimo pandemicznych ograniczeń.

Kulminacja akcji Dwie Godziny dla Rodziny/Dwie Godziny dla Człowieka przypada nie bez powodu na 15 maja, ponieważ to właśnie tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodzin.

Nasza kancelaria, przyłączy się do akcji dwuetapowo – 14 maja weźmiemy udział w warsztatach z empatycznej komunikacji a następnie 17 maja będziemy pracować dwie godziny krócej abyśmy mogli spędzić te wolne popołudnie na wspólnych aktywnościach z rodziną i przyjaciółmi.

Zapraszamy do wspólnej zabawy i szerzenia idei Globalnego Ruchu Społecznego „Dwie Godziny dla Rodziny”. Inspirujmy innych swoim przykładem. Wesprzyjmy wszyscy ideę i pokażmy, że „Dwie Godziny dla Rodziny” prawdziwie zbliżają ludzi.

Kategorie
Blog

Nowe Wytyczne EPO: ważne zmiany dla nauk przyrodniczych

Nowe Wytyczne EPO, które weszły w życie 1 marca 2021 r., zawierają nowy podrozdział szczegółowo opisujący praktykę EPO w zakresie interpretacji terminów odnoszących się do sekwencji aminokwasów lub kwasów nukleinowych (F-IV, 4.24), a także nową rozdział dotyczący badania zastrzeżeń dotyczących przeciwciał (G-II, 5.6).


Terminy odnoszące się do sekwencji aminokwasów lub kwasów nukleinowych

Po pierwsze, jeżeli sekwencja aminokwasu lub kwasu nukleinowego jest określona przez procent identyczności, jest on określony przez liczbę identycznych reszt na określonej długości w danym dopasowaniu. Jeżeli w zgłoszeniu nie określono algorytmu lub metody obliczeniowej służącej do określania procentu identyczności, stosuje się najszerszą interpretację przy użyciu dowolnego rozsądnego algorytmu lub metody obliczeniowej znanej w dniu dokonania zgłoszenia.

Ponadto, w Wytycznych potwierdzono, że sekwencje aminokwasów mogą być również określane przez stopień podobieństwa, wyrażony jako procent podobieństwa. Podobieństwo jest uważane za szersze niż identyczność, ponieważ pozwala na zachowawcze zastąpienie reszt aminokwasowych o podobnych właściwościach fizykochemicznych na określonej długości danego dopasowania. Procent podobieństwa jest możliwy do określenia tylko wtedy, gdy zdefiniowana jest macierz punktacji podobieństwa. Jeżeli taka macierz nie jest zdefiniowana, uważa się, że zastrzeżenie odnoszące się do sekwencji wykazującej procent podobieństwa do sekwencji wymienionej obejmuje każdą sekwencję spełniającą wymóg podobieństwa, określony za pomocą dowolnej rozsądnej macierzy punktacji podobieństwa znanej w dniu dokonania zgłoszenia.

Wreszcie, w przypadku sekwencji aminokwasów, jeśli zgłaszający wykorzystuje procent homologii jako jedyną cechę pozwalającą na odróżnienie przedmiotu zastrzeżenia od stanu techniki, takie działanie jest uznawane za sprzeczne z art. 84 EPC (brak jasności), chyba, że sposób określania lub obliczania procentu homologii jest jasno zdefiniowany w zgłoszeniu. Jednakże, w przypadku sekwencji kwasów nukleinowych, procent homologii i procent identyczności są zazwyczaj uważane za posiadające to samo znaczenie.


Przeciwciała

W nowym podrozdziale G-II, 5.6.1 podsumowano praktykę i orzecznictwo EPO dotyczące sposobu definiowania przeciwciał. W skrócie, dopuszczalne jest zdefiniowanie przeciwciał konwencjonalnych, pochodnych przeciwciał rekombinowanych (takich jak fragmenty przeciwciał, przeciwciała dwuspecyficzne lub fuzje przeciwciał) lub nowych formatów przeciwciał (takich jak przeciwciała tylko o ciężkim łańcuchu) w zastrzeżeni przez odniesienie do jednej lub większej liczby następujących cech:
(a) ich własnej struktury (sekwencje aminokwasów);
b) sekwencji kwasów nukleinowych kodujących przeciwciało;
(c) odniesienia do antygenu docelowego;
(d) antygenu docelowego i dalszych cechy funkcjonalnych;
(e) cech funkcjonalnych i strukturalnych;
(f) procesu wytwarzania;
g) epitopu; oraz
(h) hybrydomy wytwarzającej przeciwciało.

Każdy typ definicji jest omówiony w odpowiednim ustępie, dając ogólne pojęcie o tym, co powinno być ogólnie dopuszczalne i na jakich warunkach.

Ponadto, oddzielny podrozdział G-II, 5.6.2 zapewnia pewien wgląd w szczegółowe wymagania dla nowych antygenów w celu spełnienia kryterium poziomu wynalazczego (art. 56 EPC). Mianowicie, w Wytycznych stwierdzono, że nowe, kolejne przeciwciało wiążące się ze znanym antygenem nie posiada poziomu wynalazczego, chyba, że w zgłoszeniu zostanie wykazany zaskakujący efekt techniczny, taki jak zwiększone powinowactwo, zwiększona aktywność terapeutyczna, zmniejszona toksyczność lub immunogenność, nieoczekiwana reaktywność krzyżowa gatunków lub nowy typ formatu przeciwciała o udowodnionej aktywności wiązania. Jeśli poziom wynalazczy opiera się na ulepszonej właściwości w porównaniu z aktywnymi przeciwciałami ze stanu techniki, główne cechy metody określania właściwości muszą być również wskazane w zastrzeżeniu lub przez odniesienie do opi

W szczególności, w przypadku powinowactwa wiązania, wymagania strukturalne dla konwencjonalnych przeciwciał, które z natury odzwierciedlają to powinowactwo, muszą obejmować sześć CDR-ów oraz regiony szkieletowe, ponieważ te ostatnie mogą również wpływać na powinowactwo.

Poziom wynalazczy może być uznany, jeśli w zgłoszeniu przezwyciężono trudności techniczne w produkcji lub wytwarzaniu zastrzeganych przeciwciał.